1000 plus w Radiu Złote Przeboje. Tu i teraz! [REGULAMIN KONKURSU] » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > 1000 plus w Radiu Złote Przeboje. Tu i teraz! [REGULAMIN KONKURSU]

1000 plus w Radiu Złote Przeboje. Tu i teraz! [REGULAMIN KONKURSU]

Kiedy politycy licytują się na obietnice wyborcze, my wchodzimy z prorodzinnym programem od razu. I przebijamy wszystkich. Zgarnij aż 1000+ w Radiu Złote Przeboje! Nasz program jest lepszy niż mgliste propozycje polityków – wchodzi w życie już, nie dopiero po wyborach, nie od 1 stycznia, nie od 1 czerwca. Wygraj tu i teraz 1000 złotych na rodzinne przyjemności. Złóż stosowny wniosek o wypłatę 1000+ od Radia Złote Przeboje, wysyłając zgłoszenie wraz ze zdjęciem.

REGULAMIN KONKURSU

„1000 plus w Radiu Złote Przeboje”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „1000 plus w Radiu Złote Przeboje” (dalej: „Konkurs”) jest „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Radio Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 19 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. Finały Konkursu (zwane dalej „Finałem”) będą odbywać się raz dziennie w dniach 24 maja-31 maja 2023 r. o godzinie 08:10 w audycji „Złote Przeboje na dzień dobry” nadawanej od godz. 5:30 do godz. 9:15 od poniedziałku do piątku, dalej nazywanej „Audycją”.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) w okresie od dnia 19 maja 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 31 maja 2023 r. do godziny 06.00 wysyła za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl albo aplikacji mobilnej Stacji Radiowej („Formularz”) zgłoszenie zawierające:

a. odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe podane na antenie Stacji Radiowej oraz w Formularzu: Na jakie rodzinne przyjemności wydałbyś/ wydałabyś 1000zł?

b. zdjęcie konkursowe realizujące temat „Zakręcone, rodzinne zdjęcie”

c. wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego,

dalej jako „Zgłoszenie”.

2. W każdym Finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed daną Audycją z Finałem. Prawo do dalszego udziału w Konkursie na zasadach opisanych poniżej uzyskują Zgłaszający, którzy w ocenie Komisji Konkursowej napisali najciekawszą odpowiedź na pytanie otwarte, o którym mowa w ust. 1a), oraz wysłali oryginalne zdjęcie zgodne z tematem, o którym mowa w ust. 1b) powyżej oraz spełniają pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie.

3. Zgłaszający musi śledzić Audycję z Finałem i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji i odbyć z nim rozmowę. Jeżeli Zgłaszający nie odbierze telefonu, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zgłoszenie przepada, a prowadzący Audycję wykonuje połączenie na numer kolejnego Uczestnika wybranego według zasad określonych w ustępach powyżej. Odbycie rozmowy z prowadzącym Audycję przez Zgłaszającego powoduje przyznanie tytułu laureata Konkursu („Laureat”) i prawa do Nagrody.

III. NAGRODY

1.Nagrodą główną dla Laureatów w każdym z Finałów będzie 1000 PLN wypłacane przelewem bankowym.

2. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył z Organizatorem rozmowę, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko, adres oraz numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana Nagroda.

3. Organizator lub fundator nagród zastrzegają sobie prawo zamiany danej Nagrody na inną, o wartości danej Nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

4. Laureat traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wskazanych w ust. 2 powyżej.

5. W przypadku Nagród fundowanych przez fundatora Nagród, do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując Nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

6. Nagrody zostaną wysłane na podany numer konta w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję z Konkursem.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Zgłaszających jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w kilku lub wszystkich poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE / PODSTAWA PRAWNA / OKRES PRZECHOWYWANIA:

przeprowadzenie Konkursu (obsługa Zgłoszeń, obsługa Zgłaszających, wyłonienie Laureatów Konkursu, utrwalenie głosu Zgłaszających, przekazanie Nagrody), obsługa reklamacji dotyczących Konkursu,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze Zgłoszeń, wyłonieniu Laureatów, utrwaleniu głosu Zgłaszających, obsłudze Laureatów Konkursu, w tym wydaniu / dostarczeniu Nagród, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu),

przez czas trwania Konkursu i kolejne 51 dni od daty zakończenia Konkursu.

wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Konkursu,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych obowiązków Administratora.

obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń),

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń),

przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń.

4. O ile ma zastosowanie, to dane osobowe osób które ewentualnie byłyby objęte zgłoszeniem np. wizerunki innych osób uwidocznionych na zdjęciu zgłoszonym do Konkursu (z wyłączeniem Zgłaszającego) będą przetwarzane w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE / PODSTAWA PRAWNA / OKRES PRZECHOWYWANIA:

przeprowadzenie Konkursu (obsługa Zgłoszeń, wyłonienie Laureatów Konkursu), obsługa reklamacji dotyczących Konkursu,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze Zgłoszeń, wyłonieniu Laureatów Konkursu, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu),

przez czas trwania Konkursu i kolejne 51 dni od daty zakończenia Konkursu.

obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń),

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń),

przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń.

5. Źródłem, z którego Organizator pozyskał dane osobowe osób widocznych na zdjęciu zgłoszonym do Konkursu jest Zgłaszający, który przesłał Zgłoszenie. W przypadku Zgłaszającego dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym kurierom, Poczcie Polskiej, usługodawcom, którzy wykonują na rzecz Organizatora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcom usług teleinformatycznych, a w przypadku Laureatów – ponadto podmiotom zajmującym się realizacją i wydaniem Nagrody.

6. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i do przeniesienia danych.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla

celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą. . Dla celów dowodowych Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

10. Jeśli zgłoszone zostanie zdjęcie, na którym uwiecznione będą wizerunki innych osób (poza samym Zgłaszającym), to Zgłaszający zobowiązany jest do przekazania Regulaminu wraz z zawartym w pkt V obowiązkiem informacyjnym wszystkim tym osobom, których wizerunki znajdują się na zdjęciu, tak aby mogli się z nim zapoznać przed wysłaniem Zgłoszenia.

VI. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do utworów zawartych w Zgłoszeniu oraz wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego. Jednocześnie Zgłaszający potwierdza, że jest uprawniony do udostępnienia Organizatorowi wizerunków osób uwiecznionych na zdjęciu konkursowym, o którym mowa w pkt II 1 b) Regulaminu i zapewnia, że żadna z tych osób, ani ich przedstawiciele ustawowi nie zgłoszą żadnych roszczeń wobec Organizatora z tego tytułu.

2. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej swojej wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w pkt. VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu lub jego poszczególne elementy, będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

7. Organizator oświadcza, że zdjęcie konkursowe, o którym mowa w pkt II 1 b) Regulaminu, zostanie wykorzystane jedynie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców i nie będzie publikowane ani udostępniane osobom trzecim.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Laureat nie odbiera połączenia, traci prawo do Nagrody.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *