Konkurs www [REGULAMIN] » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Konkurs www [REGULAMIN]

Konkurs www [REGULAMIN]

Regulamin OGÓLNY konkursów przeprowadzanych na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

Regulamin OGÓLNY konkursów przeprowadzanych na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest:

Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25019500 zł,

zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkursy są przeprowadzane na stronie internetowej stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje” (dalej: „Stacja Radiowa”) pod adresem www.zloteprzeboje.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową Stacji Radiowej”.

3. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

4. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

7. Czas trwania danego konkursu ogłaszany jest na podstronie konkursu na Stronie Internetowej Stacji Radiowej.

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres elektroniczny podany na podstronie konkursu na Stronie Internetowej Stacji Radiowej, z odpowiedzią na pytanie zadane na podstronie konkursu na Stronie Internetowej Stacji Radiowej.

2. Formuła danego konkursu i pytania określane są każdorazowo na podstronie konkursu na Stronie Internetowej Stacji Radiowej.

§ 3 Nagrody

1. Nagrodami w konkursach mogą być książki, płyty CD, płyty DVD, bilety do kina, teatru, na koncerty, gadżety itp. O nagrodach przewidzianych w danym konkursie Organizator poinformuje na podstronie konkursu na Stronie Internetowej Stacji Radiowej.

2. Wartość jednej nagrody nie może przekraczać kwoty 200 zł. (słownie: dwieście złotych).

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

4. Organizator lub fundator nagród zastrzegają sobie prawo zamiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.

§ 4 Warunki przyznawania nagród

1. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje uczestnik konkursu, który jako pierwszy przyśle wiadomość e-mail z poprawną odpowiedzią na pytanie zadane na podstronie konkursu na Stronie Internetowej Stacji Radiowej.

2. W przypadku konkursów, o których mowa w ust. 1 powyżej, liczba uczestników uzyskujących prawo do nagrody w danym konkursie może być większa niż jeden, o czym Organizator ogłasza na podstronie konkursu na Stronie Internetowej Stacji Radiowej. Ocena poprawności przysyłanych odpowiedzi dokonywana jest przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą Sekretarz Redakcji Stacji Radiowej i Redaktor Strony Internetowej Stacji Radiowej.

3. Uczestnik konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania nagrody, zwany dalej „Zwycięzcą”, zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody przez Organizatora wiadomością e-mail.

4. W zwrotnej wiadomości e-mail Zwycięzca obowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres w celu doręczenia nagrody.

5. Zwycięzca może odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora, chyba że co innego zostanie ustalone między Zwycięzcą a Organizatorem. Adres siedziby Organizatora został podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

6. Odbiór nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania nagrody przesyłką kurierską.

7. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 4 powyżej lub nieodebrania nagrody w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu nagrody chyba, że Zwycięzca i Organizator ustalą inny termin; wówczas Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nieodebrania nagrody w terminie uzgodnionym.

8. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania nagrody Zwycięzcy konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

§ 5 Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2) Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazania nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4) Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5) Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zkonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6) Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7) Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

3. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 października 2018 r. i ma zastosowanie do wszystkich konkursów Organizatora, w których nagrodami są nagrody opisane w § 3 Regulaminu, a nie są objęte odrębnymi regulaminami.

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.