Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU “NA CAŁY GŁOS W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE”

REGULAMIN KONKURSU „NA CAŁY GŁOS W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE”

REGULAMIN KONKURSU „NA CAŁY GŁOS W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE”

REGULAMIN KONKURSU „NA CAŁY GŁOS W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „NA CAŁY GŁOS W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE” (dalej: „Konkurs”) jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również Organizatorem.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 29 lipca 2019 r. do dnia 27 września 2019 r. W konkursie odbędzie się dziesięć finałów, w dni powszednie (z wyłączeniem sobót i niedziel) w okresie od 16 do 27 września 2019 r., podczas audycji pt. „Radioturniej” trwającej od godz. 18:00 do 20:00 (zwanej dalej „Audycją”).

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) powinien w okresie od 29 lipca 2019 r. do 13 września 2019 r. przesłać przez formatkę konkursową dostępną na www.zloteprzeboje.pl link do filmu udostępnionego na platformie YouTube, Facebook lub Instagram, pokazującego, że Zgłaszający jest utalentowanym wokalistą („Film”) oraz wskazać w wiadomości zgłoszeniowej swoje imię i numer telefonu kontaktowego („Zgłoszenie”).

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie takie Zgłoszenia, które nie zawierają treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.

III. SCHEMAT KONKURSU

1. Przed pierwszą Audycją, która odbędzie się w poniedziałek 16 września 2019 r., spośród wszystkich Zgłoszeń spełniających warunki określone w części II Regulaminu Komisja Konkursowa wybierze najlepsze w jej ocenie Zgłoszenia.

2. Prowadzący Audycję będzie dzwonić do Zgłaszających wybranych zgodnie z ustępem powyżej. Zgłaszający muszą śledzić Audycje i odebrać telefon od prowadzącego Audycje w trakcie Audycji. Odbycie rozmowy przez Zgłaszającego z prowadzącym Audycję powoduje przyznanie Zgłaszającemu tytułu laureata Konkursu („Laureat”) i prawa do nagrody.

3. Na zasadach opisanych w ustępach powyżej w konkursie zostanie wyłoniony:

a. jeden Laureat Pierwszego Miejsca;

b. trzech Laureatów Drugiego Miejsca;

c. sześciu Laureatów trzeciego miejsca.

4. Organizator będzie uprawniony do opublikowania na stronie internetowej, Facebooku oraz Instagramie Stacji Radiowej, również innych, wybranych przez Organizatora według jego uznania, Zgłoszeń.

IV.NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie dla wszystkich Laureatów są:

a) Możliwość wzięcia udziału w warsztatach śpiewu organizowanych w Warszawie;

b) Możliwość wzięcia udziału w sesji nagraniowej Radia Złote Przeboje;

dalej jako „Nagroda Podstawowa”.

2. Poza Nagrodą podstawową, dla Laureatów Drugiego Miejsca nagrodą będzie nagranie Live Session przy akompaniamencie Jakuba Mędrzyckiego (dalej jako „Nagroda Dodatkowa”).

3. Poza Nagrodą Podstawową i Nagrodą Dodatkową, dla Laureata Pierwszego Miejsca nagrodą będzie występ na koncercie 22 listopada 2019 r. z jedną z gwiazd (wedle wyboru Organizatora): De Mono, Kombii, Patrycja Markowska i IRA („Nagroda Główna”).

4. Nagrody Podstawowe, Nagrody Dodatkowe i Nagroda Główna zwane są dalej łącznie „Nagrodami”.

5. Wartość Nagród dla każdego Laureata nie przekracza kwoty 2000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych).

6. Terminy i szczegóły realizacji Nagród określa Organizator. Laureaci, podczas rozmowy, o której mowa w pkt. III ust. 2 zobowiązani są podać prowadzącemu Audycję swoje nazwisko oraz adres e-mail, na który dostaną szczegółową instrukcje co do tego, jak i kiedy zrealizować Nagrodę. W przypadku nie wywiązania się z wymagań wskazanych w zdaniu poprzedzającym Nagroda przepada.

7. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie w formie fotograficznej i/lub audiowizualnej wizerunku, wypowiedzi i/lub artystycznego wykonania Laureata zarejestrowanych w związku z realizacją Nagród oraz na wykorzystanie ww. fotografii i nagrań na polach eksploatacji obejmujących nadawanie, reemitowanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym na stronie internetowej i profilach Stacji Radiowej w ramach portali społecznościowych.

8. Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na nagrodę rzeczową.

V. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję konkursową stanowi Szef Działu Produkcji Stacji Radiowej oraz Sekretarz Redakcji Stacji Radiowej.

V. DANE OSOBOWE

1.Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia Konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zKonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a. Film został zamieszczony na serwisie wskazanym w punkcie II ust. 1 Regulaminu zgodnie z regulaminem tego serwisu;

b. posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do Filmu i artystycznych wykonań zawartych w Zgłoszeniu;

c. uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych na Filmie na wykorzystanie ich wizerunków oraz artystycznych wykonań w Filmie i Zgłoszeniu oraz na rozpowszechnianie ich wizerunków oraz artystycznych wykonań w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, w tym na publikację na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych` Stacji Radiowej;

d. korzystanie ze Zgłoszenia, Filmu, wizerunków oraz artystycznych wykonań zawartych w Zgłoszeniu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

e. poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

f. przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2. Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na:

a. nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b. publikację swojego wizerunku uwiecznionego na Filmie oraz wizerunków innych osób uwiecznionych na Filmie na stronie internetowej Stacji radiowej lub w mediach społecznościowych Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

3. Zgłaszający, z chwilą przesłania Zgłoszenia, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów, w tym Filmu, utworów i artystycznych wykonań składających się na Zgłoszenie, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępie powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie ze Zgłoszenia i Filmu, wizerunków i artystycznych wykonań, o których mowa w niniejszym rozdziale na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

VIII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez Zgłaszających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Zgłaszających nieprawdziwych danych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i teleinformatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów, dostawców Internetu albo Zgłaszających.

2. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym (5 sygnałów).

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z wybranym Zgłaszającym z powodu złej jakości połączenia.

4. W przypadku, gdy prowadzący Audycję oddzwania do Zgłaszającego po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia i nadal jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator – decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach stosuje się zasadę określoną w ust. 2 powyżej.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Zgłaszającego, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z zasadami Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.