Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU “Zostań VIP-em”

REGULAMIN KONKURSU „Zostań VIP-em”

REGULAMIN KONKURSU „Zostań VIP-em”

REGULAMIN KONKURSU „Zostań VIP-em”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Zostań VIP-em” (dalej: „Konkurs”) jest „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul.Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana wdalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4.Konkurs będzie zrealizowany w dniu 07 sierpnia 2019 r. Finał konkursu odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2019 r. podczas audycji „Złote Przeboje na Dzień Dobry” trwającej w godz. 06:00-10:00 („Audycja Finałowa”).

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II ZASADY KONKURSU

1.Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) musi zadzwonić pod numer 22 4444 000, podać imię oraz numer telefonu kontaktowego Zgłaszającego oraz uzasadnić dlaczego uważa, że powinien wziąć udział w finale konkursu w Audycji Finałowej. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.

2.Komisja Konkursowa wybierze dwa najciekawsze Zgłoszenia, spełniające warunki wskazane w ust. 1 powyżej, z wszystkich Zgłoszeń otrzymanych w trakcie trwania Konkursu aż do momentu rozpoczęcia emisji Audycji Finałowej.

3.Zgłaszający muszą śledzić Audycję Finałową i odebrać telefon od prowadzącego Audycję Finałową w trakcie tej audycji. Prowadzący Audycję Finałową będzie próbował połączyć się z dwoma wybranymi zgodnie z ust. 2 powyżej przez Komisję Konkursową Zgłaszającymi (dalej: „Finaliści” lub każdy osobno „Finalista”) w celu przeprowadzenia finału Konkursu („Finał”).

4.Finał Konkursu będzie przebiegać następująco: prowadzący Audycję Finałową zadaje Finalistom pary pytań (każdemu Finaliście po jednym pytaniu z pary). Ten z Finalistów, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane mu pytanie zostaje laureatem Konkursu („Laureat”) wówczas, gdy drugi Finalista udzieli błędnej odpowiedzi lub nie odpowie na zadane mu pytanie z tej samej pary pytań. Na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Finalista ma 5 sekund liczonych od momentu zakończenia przedstawienia pytania przez prowadzącego Audycję Finałową.

5.Jeżeli obaj Finaliści odpowiedzą poprawnie bądź niepoprawnie, lub nie udzielą żadnej odpowiedzi na daną parę pytań, prowadzący Audycję Finałową zadaje kolejną parę pytań, aż do wyłonienia Laureata.

6.Jeżeli Finalista nie odbierze telefonu, o którym mowa w ust. 3, traci prawo udziału w Finale, a prowadzący Audycję Finałową wykonuje połączenie na numer kolejnego Zgłaszającego wybranego według zasad określonych w ust. 2.

III NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie dla Laureata są:

– 2 bilety lotnicze na jednorazowy przelot na trasie Warszawa-Rzeszów-Warszawa, w dniach 16.08-18.08.2019 r. dla Laureata i wybranej przez niego osoby

– nocleg w wybranym przez Organizatora hotelu w Rzeszowie, w dniach 16.08-18.08.2019 r. dla Laureata i wybranej przez niego osoby

dalej łącznie jako „Nagroda”.

Wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000 (słownie: dwóch tysięcy złotych) zł brutto.

2.Aby otrzymać Nagrodę Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia Audycji Finałowej przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego oraz data jego ważności, a także przesłać dane osoby towarzyszącej w podróży: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego oraz data jego ważności. Laureat zobowiązany jest ponadto potwierdzić (w drodze korespondencji e-mail) wyrażenie zgody na udostępnienie powyższych danych przewoźnikowi, to jest PLL LOT S.A. i operatorowi usług hotelowych Hotel Grand Ferdynand 4 w Rzeszowie oraz potwierdzić, że zgody takiej udziela także osoba towarzysząca wskazana przez Laureata.

3.Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

4.Nagroda zostanie wysłana w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 2 powyżej.

5.Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję Finałową.

V DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

1.Zgłaszający, wraz z dostarczeniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do Zgłoszenia, w tym zawartych w nim: głosu i artystycznych wykonań, i wyraża zgodę na: odtworzenie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej Zgłoszenia w całości lub w częściach, a także na eksploatację Zgłoszenia lub odtworzonej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.Zgłaszający wyraża zgodę na utrwalenie jego rozmowy z prowadzącym Audycję Finałową, także w przypadku, gdy zawierać będzie utwór lub artystyczne wykonanie Zgłaszającego, oraz do eksploatacji utrwalenia tej rozmowy (w tym zawartych w niej utworów lub artystycznych wykonań) w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, utworów, artystycznych wykonań Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania.

4. Jeżeli Zgłoszenie uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia, utrwalenia rozmowy, utworu lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3.Komisja Konkursowa wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów).

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej Stacji Radiowej.