REGULAMIN KONKURSU "Radioturniej w Radiu Złote Przeboje" » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU “Radioturniej w Radiu Złote Przeboje”

REGULAMIN KONKURSU „Radioturniej w Radiu Złote Przeboje”

REGULAMIN KONKURSU „Radioturniej w Radiu Złote Przeboje”

REGULAMIN KONKURSU „Radioturniej w Radiu Złote Przeboje”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Radioturniej w Radiu Złote Przeboje” (dalej: „Konkurs”) jest „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych,

oraz „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM)

zwani w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsor.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r. od poniedziałku do czwartku podczas audycji pt. „Radioturniej” trwających od godz. 18:00 do 20:00, zwanych dalej łącznie „Audycjami” lub osobno – „Audycją”. Każdego dnia realizacji Konkursu zostaną rozegrane 4 (cztery) tury Konkursu (dalej łącznie: „Tury” lub osobno „Tura”).

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: „Zgłaszający”):

a) wysyła zgłoszenie poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.zloteprzeboje.pl zawierające:uzasadnienie, za co i dlaczego lubi Radio Złote Przeboje, orazwskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego;

b) dzwoni pod numer 22 4444 000 pozostawiając w wiadomości głosowej zgłoszenie zawierające:uzasadnienie, za co i dlaczego lubi Radio Złote Przeboje, oraz wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego;

(dalej: „Zgłoszenie”).

2. Prawo do dalszego udziału w Konkursie na zasadach opisanych w ustępach poniżej uzyskują Zgłaszający, którzy w ocenie Komisji Konkursowej napisali najciekawsze uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1a) powyżej oraz spełniają pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie. Zgłaszający muszą śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji.

3. Zgłaszający, o których mowa w ust. 2 powyżej, z którymi udało się nawiązać połączenie telefoniczne, rywalizują między sobą w Turach Konkursu odpowiadając na pytania zadawane na antenie Stacji Radiowej przez prowadzącego Audycję.

4. W każdej Turze dwaj Zgłaszający odpowiadają na jednakową liczbę pytań. Zadanie po jednym pytaniu każdemu Zgłaszającemu będzie określone jako runda pytań. Tura trwa do momentu, gdy w danej rundzie pytań jeden Zgłaszający udzieli błędnej odpowiedzi, a drugi odpowiedzi poprawnej.

5. Każdy ze Zgłaszających rywalizujących na antenie Stacji Radiowej ma 5 sekund na odpowiedź na zadane pytanie. Brak udzielenia odpowiedzi w ciągu 5 sekund równoznaczny jest z podaniem odpowiedzi błędnej.

6. Każdego dnia realizacji Konkursu:

a. prawo udziału w pierwszej Turze uzyskuje dwóch Zgłaszających wybranych zgodnie z ust. 2 powyżej;

b. w drugiej Turze bierze udział Zgłaszający, który wygrał pierwszą Turę oraz Zgłaszający będący autorem najciekawszego Zgłoszenia, które wpłynęło do momentu rozpoczęcia rozgrywania drugiej Tury;

c. w trzeciej Turze bierze udział Zgłaszający, który wygrał drugą Turę oraz Zgłaszający będący autorem najciekawszego Zgłoszenia, które wpłynęło do momentu rozpoczęcia rozgrywania trzeciej Tury;

d. w czwartej Turze bierze udział Zgłaszający, który wygrał trzecią Turę oraz Zgłaszający będący autorem najciekawszego Zgłoszenia, które wpłynęło do momentu rozpoczęcia rozgrywania czwartej Tury;

e. zwycięzca czwartej Tury uzyskuje tytuł „Zwycięzcy Dnia” i prawo do Nagrody Dnia.

III. NAGRODY

1. Nagrodą dla Zwycięzcy Dnia mogą być książki, płyty CD, płyty DVD, bilety do kina, teatru, na koncerty, gadżety itp., których wartość nie przekracza kwoty 300 (słownie: trzystu) złotych brutto (dalej: „Nagroda Dnia”).

O nagrodach przewidzianych w Konkursie informuje prowadzący na początku Audycji, na antenie Stacji Radiowej.

2. Prowadzący Audycję może przyznać Zwycięzcy Dnia dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostaną pozyskane przez Organizatora od sponsorów (dalej: Nagroda Dodatkowa). Łączna wartość nagród przyznanych Zwycięzcy Dnia w Konkursie nie przekroczy kwoty 2 000 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto.

3. Nagroda Dnia oraz Nagroda Dodatkowa, zwane są dalej łącznie „Nagrodami”, osobno zaś „Nagrodą”.

4. Każdy Zgłaszający ma prawo do otrzymania w ramach Konkursu jednej Nagrody Dnia.

5. Aby otrzymać Nagrodę, Zwycięzca Dnia jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia rozmowy z prowadzącym Audycję przesłać na adres e-mail: [kontakt@zloteprzeboje.pl] dane odbiorcy Nagrody: [imię, nazwisko, adres, nr telefonu).

6. Nagrody zostaną wysłane na wskazane adresy pocztowe w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

7. Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu lub wydaniu Nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Turą rozgrywaną w Konkursie.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

c) realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, wszczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia Konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zKonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego o którym mowa w punkcie II ust. 2 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Zgłaszający nie odbierze połączenia – traci prawo do udziału w Konkursie.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl