REGULAMIN KONKURSU "Rozdajemy zaproszenia na film Czarownica II" » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU “Rozdajemy zaproszenia na film Czarownica II”

REGULAMIN KONKURSU „Rozdajemy zaproszenia na film Czarownica II”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu „Rozdajemy zaproszenia na film Czarownica II”, zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul.Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM) […]

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Rozdajemy zaproszenia na film Czarownica II”, zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul.Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM)

oraz

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul.Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane wdalszej części niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.

2. Konkurs będzie emitowany w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej: Złote Przeboje Kolor 90,4 FM (dalej „Stacja Radiowa”).

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-326 Wrocław), przy ul. Czekoladowej 49a, NIP 899-010—68-29, zwany dalej ‘Fundatorem’.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 16.10.2019 r. do dnia 22.10.2019 r.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu wsiedzibie Organizatorów.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w dniach od 16.10.2019 r. od godz. 09.00 do 22.10.2019 r. do godz. 14.30 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej: „List”) na adres: wroclaw@konkurs.fm, wraz z odpowiedzią na pytanie podane na antenie Stacji Radiowej, zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu: którą z baśniowych postaci lubicie najbardziej i dlaczego akurat tę?

2. Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

3. Uczestnik może wysłać tylko jeden List.

4. Listy, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym punkcie II nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III. NAGRODY

1. Nagrodą dla Laureata Konkursu jest zaproszenie na film „Czarownica II”, o wartości 20 zł brutto, do kina Helios Magnolia Park, ul. Legnicka 58, (kod: 58-204) Wrocław w dniu 25 października 2019 r. o godz. 19.00.

(dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”). Laureatowi zostanie przyznanych tyle zaproszeń, ilu członków rodziny opisał w swoim Liście, nie więcej jednak, niż 4.

2. W konkursie zostanie rozdanych 60 Nagród.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Na antenie Stacji Radiowej zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.

2. Prawo do otrzymania Nagród w Konkursie uzyskają Uczestnicy Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłali najciekawszy List.

3. W celu wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisję Konkursową, w składzie:

a) Kinga Walczyk

b) Justyna Folta

c) Monika Kostera

4. Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu Nagród 15 Laureatom w Konkursie według swobodnej oceny nadesłanych Listów.

5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

7. Uczestnicy Konkursu, którym przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływani dalej jako ‘Laureaci Konkursu’, zostaną poinformowany o przyznaniu Nagrody drogą mailową przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, z którego przysłany został List. Wraz z informacją o wygranej, Laureaci Konkursu otrzymają kod na podstawie, którego odbiorą Nagrody.

8. Odbiór Nagród będzie odbywać się w spółce Doradztwo Mediowe Sp. z o.o. , ul. Grabiszyńska 241 e, (kod: 53-234 Wrocław) w dniach 17-24 października w godz. 9.00-17.00.

9. Wskutek nieodebrania Nagrody w terminie do dnia 24.10.2019 r. do godziny 17.00, Laureaci Konkursu tracą prawo do otrzymania Nagrody.

10. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowią własność Fundatora.

11. Komisja Konkursowa może przyznać ponadto wybranym uczestnikom, którzy są autorami ciekawych zgłoszeń, nagrody pocieszenia w postaci dwóch zaproszeń na film „Czarownica II”, o wartości 40 zł brutto, do kina Helios Magnolia Park, ul. Legnicka 58, (kod: 58-204) Wrocław w dniu 25 października 2019 r. o godz. 19.00. („Nagroda pocieszenia”).

12. Uczestnicy Konkursu, którym przysługuje prawo do otrzymania Nagrody pocieszenia, zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody pocieszenia drogą mailową przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, z którego przysłany został List. Wraz z informacją o wygranej, Uczestnicy otrzymają kod na podstawie, którego odbiorą Nagrody pocieszenia.

13. Odbiór Nagród pocieszenia będzie odbywać się w spółce Doradztwo Mediowe Sp. z o.o. , ul. Grabiszyńska 241 e, (kod: 53-234 Wrocław) w dniach 17-24 października w godz. 9.00-17.00.

14. Wskutek nieodebrania Nagrody pocieszenia w terminie do dnia 24.10.2019 r. do godziny 17.00, Uczestnicy tracą prawo do otrzymania Nagrody pocieszenia.

15. Nagrody pocieszenia do czasu ich wydania uczestnikom stanowią własność Fundatora.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia Konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zKonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.

4. Uczestnik Konkursu udziela upoważnienia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie wterminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz zdokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.