Strona Główna > Regulamin konkursów “Czas to pieniądz”

Regulamin konkursów „Czas to pieniądz”

Regulamin konkursów „Czas to pieniądz”

Regulamin konkursów „Czas to pieniądz”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest:

a) GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł.,

oraz

b) „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973,

zwani w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Konkursy będą emitowane w okresie od dnia 25 października 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r. w każdy piątek (z wyłączeniem dnia 1 listopada 2019 r.) w godzinach 5:00-9:00 na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych dalej „Stacją Radiową” lub łącznie „Stacjami Radiowymi”.

3. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

4. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

7. Laureat danego konkursu, który uzyskał prawo do nagrody nie może brać udziału w kolejnych konkursach w danej edycji.

8. O rozpoczęciu i czasie trwania danego konkursu informować będzie prowadzący konkurs na antenie Stacji Radiowej, zwany dalej „Prowadzącym”.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik konkursu wysyła przez formatkę konkursową opublikowaną na stronie internetowej Stacji Radiowej lub przez formatkę konkursową w aplikacji mobilnej Stacji Radiowej zgłoszenie zawierające:

– odpowiedź na Pytanie konkursowe: „Napisz, który złoty przebój lubisz najbardziej i dlaczego?”,

– swoje imię i numer telefonu.

2. W każdym finale konkursu biorą udział wszystkie kompletne zgłoszenia przesłane do rozpoczęcia audycji, w której dany finał zostanie rozegrany. Uczestnik, który wyśle najbardziej pomysłową odpowiedź na Pytanie konkursowe musi odebrać telefon od Prowadzącego i wziąć udział w finale konkursu na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu (dalej: „Finalista”).

3. W finale konkursu Finalista usłyszy Pytanie finałowe. Laureatem konkursu zostaje Finalista, który w czasie 60 (słownie: sześćdziesiąt) sekund udzieli poprawnej odpowiedzi na Pytanie finałowe („Laureat”).

4. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez Prowadzącego. Ocena Prowadzącego jest ostateczna.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą dla Laureata w konkursie jest kwota pieniężna w wysokości ustalanej zgodnie z ust. 2 poniżej („Nagroda”).

2. Kwota Nagrody jest uzależniona od tego, w jakim czasie Finalista udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytanie finałowe i może wynosić:

Przed upływem 10 sekund
600 zł (słownie: sześćset) brutto
Po upłynięciu 10 sekund
500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto
Po upłynięciu 20 sekund
400 zł (słownie: czterysta) brutto
Po upłynięciu 30 sekund
300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto
Po upłynięciu 40 sekund
200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto
Po upłynięciu 50 sekund
100 zł (słownie: sto złotych) brutto
3. Prowadzący może przyznać Laureatowi dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostaną pozyskane przez Organizatora od sponsorów (dalej: Nagroda dodatkowa). Łączna wartość nagród przyznanych Laureatowi w danym konkursie nie przekroczy kwoty 2 000 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto.

4. Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody przez Organizatora telefonicznie.

5. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 4 powyżej Laureat obowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego na jaki ma być przelana nagroda. Jeśli Laureatowi została przyznana Nagroda dodatkowa, zobowiązany jest podać adres korespondencyjny.

6. Laureat traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 4

7. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania nagrody laureatowi konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

§ 4. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1.Uczestnik, wraz z przesłaniem zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści zgłoszenia, a także eksploatacji zgłoszenia lub odczytanej treści zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie jego rozmowy z Prowadzącym, także w przypadku, gdy zawierać będzie utwór lub artystyczne wykonanie, oraz do eksploatacji utrwalenia tej rozmowy (w tym zawartych w niej utworów lub artystycznych wykonań) w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Jeżeli zgłoszenie nadesłane przez uczestnika konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia do konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

4.Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze zgłoszenia, utrwalenia rozmowy, utworu lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

5.Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

6.Korzystanie z treści zgłoszenia, wypowiedzi, utworów, artystycznych wykonań Uczestnika w zakresie określonym w niniejszej części Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnika żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zkonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Komisję konkursową stanowi: Prowadzący Audycję.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników konkursu.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

4.Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem konkursu z powodu złej jakości połączenia.

5.Prowadzący wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu (5 sygnałów).

6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.