Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU “Wygraj bilety na A-HA!”

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilety na A-HA!”

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilety na A-HA!”

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilety na A-HA!”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Wygraj bilety na A-HA!” (dalej: „Konkurs”) jest „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul.Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana wdalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4.Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 30 października 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r. Finały konkursu odbywać się będą raz lub dwa razy dziennie w dni powszednie (z wyłączeniem świąt, sobót i niedziel) od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r. W piątek 15 listopada 2019 r. odbędzie się 9 (słownie: dziewięć) finałów podczas audycji „Złote Przeboje na Dzień Dobry” trwającej w godz. 05:00-09:00 oraz „Tylko dobra muzyka” trwającej w godz. 09:00-13:30 lub „Dobre popołudnie” trwającej w godz. 13:30-18:00 (zwane dalej „Audycją Finałową” lub łącznie „Audycjami Finałowymi”)

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

8. Laureat Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody nie może brać udziału w kolejnych finałach Konkursu.

II ZASADY KONKURSU

1.Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) w okresie od dnia30 października 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r. wysyła za pośrednictwem formatki konkursowej dostępnej na zloteprzeboje.pl albo w aplikacji mobilnej Stacji Radiowej list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego z uzasadnieniem, dlaczego to właśnie on powinien zdobyć bilety na koncert A-HA („Zgłoszenie”).

2.Komisja Konkursowa w okresie trwania Konkursu wybierze dwa najciekawsze Zgłoszenia, spełniające warunki wskazane w ust. 1 powyżej, z wszystkich Zgłoszeń otrzymanych w trakcie trwania Konkursu aż do momentu rozpoczęcia emisji Audycji Finałowej.

3.Zgłaszający muszą śledzić Audycję Finałową i odebrać telefon od prowadzącego Audycję Finałową w trakcie tej audycji. Prowadzący Audycję Finałową będzie próbował połączyć się z dwoma wybranymi zgodnie z ust. 2 powyżej przez Komisję Konkursową Zgłaszającymi (dalej: „Finaliści” lub każdy osobno „Finalista”) w celu przeprowadzenia finału Konkursu („Finał”).

4.Finał Konkursu będzie przebiegać następująco: prowadzący Audycję Finałową zadaje Finalistom pary pytań (każdemu Finaliście zada to samo pytanie, każdy Finalista usłyszy pytanie po raz pierwszy i Finaliści nie będą słyszeć wzajemnie swoich odpowiedzi). Ten z Finalistów, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane mu pytanie zostaje laureatem Konkursu („Laureat”) wówczas, gdy drugi Finalista udzieli błędnej odpowiedzi lub nie odpowie na to samo zadane mu pytanie. Na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Finalista ma 5 sekund liczonych od momentu zakończenia przedstawienia pytania przez prowadzącego Audycję Finałową.

5.Jeżeli obaj Finaliści odpowiedzą poprawnie bądź niepoprawnie, lub nie udzielą żadnej odpowiedzi na daną parę pytań, prowadzący Audycję Finałową zadaje kolejną parę pytań, aż do wyłonienia Laureata.

6.Jeżeli Finalista nie odbierze telefonu, o którym mowa w ust. 3, traci prawo udziału w Finale, a prowadzący Audycję Finałową wykonuje połączenie na numer kolejnego Zgłaszającego wybranego według zasad określonych w ust. 2.

III NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie dla Laureata jest:

– zaproszenie dla Laureata i osoby towarzyszącej na koncert A-HA, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. w Warszawie (dalej „Nagroda”).

Wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł brutto.

2.Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

3. Nagrody uzyskane w terminie od dnia 4.11.2019 r. do dnia 8.11.2019 r. zostaną wysłane przesyłką kurierską na wskazany przez Laureata podczas rozmowy z prowadzącym Audycję Finałową adres pocztowy w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych licząc od dnia danego finału Konkursu.

Nagrody uzyskane w terminie od dnia 12.11.2019 r. do dnia 15.11.2019 r. zostaną wydane w dniu koncertu 18 listopada 2019 w studiu plenerowym Stacji Radiowej, które będzie usytuowane na terenie COS Torwar w Warszawie od godziny 18:00.

4.Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję Finałową.

V DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

1.Zgłaszający, wraz z dostarczeniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do Zgłoszenia, w tym zawartych w nim: głosu i artystycznych wykonań, i wyraża zgodę na: odtworzenie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej Zgłoszenia w całości lub w częściach, a także na eksploatację Zgłoszenia lub odtworzonej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.Zgłaszający wyraża zgodę na utrwalenie jego rozmowy z prowadzącym Audycję Finałową, także w przypadku, gdy zawierać będzie utwór lub artystyczne wykonanie Zgłaszającego, oraz do eksploatacji utrwalenia tej rozmowy (w tym zawartych w niej utworów lub artystycznych wykonań) w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, utworów, artystycznych wykonań Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania.

4. Jeżeli Zgłoszenie uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia, utrwalenia rozmowy, utworu lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3.Komisja Konkursowa wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów).

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej Stacji Radiowej.