Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU “Bliżej gwiazd, wygraj bilety na koncert Andrei Bocellego we Włoszech”

REGULAMIN KONKURSU „Bliżej gwiazd, wygraj bilety na koncert Andrei Bocellego we Włoszech”

REGULAMIN KONKURSU „Bliżej gwiazd, wygraj bilety na koncert Andrei Bocellego we Włoszech”

REGULAMIN KONKURSU „Bliżej gwiazd, wygraj bilety na koncert Andrei Bocellego we Włoszech”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Bliżej gwiazd, wygraj bilety na koncert Andrei Bocellego we Włoszech” (dalej: „Konkurs”) jest „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Prestige MJM Sp. z o.o. Sp.K z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Poznańskiej 72, 63-400 Ostrów Wielkopolski („Fundator”).

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 3 lutego do 7 lutego 2020 r. w pięciu rundach. Każdego dnia we wskazanym okresie, podczas audycji pt. „Złote Przeboje na Dzień Dobry” trwającej od godz. 5:00 do 09:00 („Audycja”) odbędzie się jedna runda z finałem Konkursu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: „Zgłaszający”) wysyła zgłoszenie (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.zloteprzeboje.pl zawierające:

a) wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego;

b) odpowiedź na pytanie: „Z kim i dlaczego chciałbyś pojechać na koncert Andrei Bocellego w Teatro Del Silenzio w Lajatico?”.

2. Prawo do dalszego udziału w Konkursie na zasadach opisanych w ustępach poniżej uzyskują Zgłaszający, którzy w ocenie Komisji Konkursowej napisali najciekawsze uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1b) powyżej oraz spełniają pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie. Zgłaszający muszą śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz zapewnić, że w rozmowie z prowadzącym Audycję weźmie udział także osoba wskazana w odpowiedzi na pytanie w Zgłoszeniu zgodnie z ust. 1 b) (dalej zwana „Partnerem”).

3. Zgłaszający, który spełniają warunki wskazane w ust. 2 powyżej zostają finalistami Konkursu („Finaliści”) i w parze ze swoimi Partnerami biorą udział w finale danej rundy Konkursu („Para”). W każdym finale rywalizują ze sobą dwie Pary, odpowiadając na pytania zadawane na antenie Stacji Radiowej przez prowadzącego Audycję. Każdej Parze zadawane są inne pytania. Finalista z tej Pary, która w wyznaczonym przez prowadzącego Audycję czasie odpowie prawidłowo na większą liczbę pytań uzyskuje tytuł „Laureata Rundy”. Dla uznania, że Para udzieliła poprawnej odpowiedzi na dane pytanie co najmniej jedna osoba z tej Pary musi w przewidzianym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na to pytanie.

4. Para, w skład której wchodzi Laureat Rundy wyłoniony w finale pierwszej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w finale drugiej rundy Konkursu.

5. W finale drugiej rundy Konkursu bierze udział Para, o której mowa w ustępie poprzedzającym oraz nowa Para, wyłoniona zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 – 3 spośród Zgłoszeń, które wpłynęły do momentu rozpoczęcia Audycji z finałem drugiej rundy Konkursu.

6. Para, w skład której wchodzi Laureat Rundy wyłoniony w finale drugiej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w finale trzeciej rundy Konkursu.

7. W finale trzeciej rundy Konkursu bierze udział Para, o której mowa w ustępie poprzedzającym oraz nowa Para, wyłoniona zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 – 3 spośród Zgłoszeń, które wpłynęły do momentu rozpoczęcia Audycji z finałem trzeciej rundy Konkursu.

8. Para, w skład której wchodzi Laureat Rundy wyłoniony w finale trzeciej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w finale czwartej rundy Konkursu.

9. W finale czwartej rundy Konkursu bierze udział Para, o której mowa w ustępie poprzedzającym oraz nowa Para, wyłoniona zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 – 3 spośród Zgłoszeń, które wpłynęły do momentu rozpoczęcia Audycji z finałem czwartej rundy Konkursu.

10. Para, w skład której wchodzi Laureat Rundy wyłoniony w finale czwartej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w finale piątej rundy Konkursu.

11. W finale piątej rundy Konkursu bierze udział Para, o której mowa w ustępie poprzedzającym oraz nowa Para, wyłoniona zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 – 3 spośród Zgłoszeń, które wpłynęły do momentu rozpoczęcia Audycji z finałem piątej rundy Konkursu.

12. Laureat Rundy wyłoniony w finale piątej rundy Konkursu uzyskuje tytuł Laureata Konkursu i prawo do Nagrody Głównej. Finaliści, którzy brali udział w finale, lecz nie zostali Laureatami Rundy uzyskują prawo do Nagrody Pocieszenia.

III. NAGRODY

1. Nagrodą Główną dla Laureata Konkursu jest kod uprawniający do odbioru nagrody, czyli wyjazdu dla dwóch osób na koncert Andrei Bocellego w terminie 25-27.07.2020 r., wraz z danymi kontaktowymi do przedstawiciela Fundatora („Nagroda Główna”).

2. Nagroda Główna obejmuje:

– bilety na koncert Andrei Bocellego w Teatro Del Silenzio w Lajatico, który odbędzie się 26 lipca b.r.;

– transport samolotowy na trasie: Warszawa – Piza – Warszawa;

– transfer na miejscu: lotnisko – hotel – lotnisko;

– 4* hotel ze śniadaniem na 2 doby w Pizie.

o łącznej wartości nieprzekraczającej 6000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto

3. Nagrodą dla Finalisty, który brał udział w finale, lecz nie został Laureatem Rundy jest płyta z przebojami Andrei Bocellego, o wartości nieprzekraczającej 100 zł (sto złotych) brutto („Nagroda Pocieszenia”).

4. Nagroda Główna oraz Nagroda Pocieszenia, zwane są dalej łącznie „Nagrodami”, osobno zaś „Nagrodą”.

5. Aby otrzymać Nagrodę, Finaliści nie będący Laureatami Rundy ani Laureatami Konkursu są zobowiązani nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda Pocieszenia a Laureat Konkursu: adres e-mail na jaki ma zostać przesłana Nagroda Główna.

6. Nagroda Pocieszenia zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

7. Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na inną nagrodę rzeczową.

8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu lub wydaniu Nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

9. Laureat otrzymujący Nagrodę Główną wymienioną w punktach 1 i 2 otrzyma także dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody określonej w punkcie 2. Laureat wyraża zgodę, by nagroda pieniężna została przeznaczona na pokrycie podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032). Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie i zostanie wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Audycją, wyłaniając Finalistów oraz kolejne osoby, które zostaną Finalistami, jeśli Finalista nie odbierze telefonu, o którym mowa w pkt. II ust. 2 Regulaminu lub nie zapewni udziału Partnera w rozmowie z prowadzącym Audycję.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia Konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zKonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że Partner nie zgłosi zastrzeżeń do uczestnictwa w Konkursie.

3. Zgłaszający i Partner wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego lub Partnera żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

5. Jeżeli Zgłoszenie będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

6. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

7. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 5 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego o którym mowa w punkcie II ust. 2 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Zgłaszający nie odbierze połączenia – traci prawo do udziału w Konkursie.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl