Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU “Przepis na Walentynki w Radiu Złote Przeboje”

REGULAMIN KONKURSU „Przepis na Walentynki w Radiu Złote Przeboje”

REGULAMIN KONKURSU „Przepis na Walentynki w Radiu Złote Przeboje”

REGULAMIN KONKURSU „Przepis na Walentynki w Radiu Złote Przeboje

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Przepis na Walentynki w Radiu Złote Przeboje”, zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul.Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM)

oraz

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul.Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane wdalszej części niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.

2. Konkurs będzie emitowany w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej: Radio Trefl 103 i 99,2 Złote Przeboje, zwane dalej „Stacja Radiowa”).

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-541), przy ul. Armii Krajowej 47, zwany dalej ‘Fundatorem’.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 08.02.2020 r. do dnia 13.02.2020 r.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu wsiedzibie Organizatorów.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w dniach od 08.02.2020 r. od godz. 8.00 do 13.02.2020 r. do godz. 18.30 wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formatki znajdującej się na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl (dalej: „Zgłoszenie”), wraz z odpowiedzią na zadanie podane na antenie Stacji Radiowej, zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu: jaki jest Twój pomysł na potrawę, którą masz zamiar przygotować dla swojej walentynki?

2. Za czas dotarcia Zgłoszenia do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

3. Uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie .

4. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym punkcie II nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III. NAGRODY

1. Nagrodą dla Laureata Konkursu jest voucher dla dwóch osób na kulinarny event walentynkowy „Kochamy gotowanie”, o wartości 200 zł netto, do zrealizowania w dniu 15 lutego 2020 r. o godz. 14.30, w sklepie Kaufland ul. Cienista 30, Gdańsk

(dalej: „Nagroda”).

2. W konkursie zostanie rozdanych 12 Nagród.

IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Na antenie Stacji Radiowej zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.

2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska 12 Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłali .

3. W celu wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli Organizatora.

4. Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu Nagród w Konkursie według swobodnej oceny nadesłanych Zgłoszeń.

5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

7. Uczestnicy Konkursu, którym przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływani dalej jako ‘Laureaci Konkursu’, zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody drogą mailową przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, podany w Zgłoszeniu. Wraz z informacją o wygranej, Laureaci Konkursu otrzymają vouchery na event „Kochamy gotowanie”.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia Konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zKonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.

4. Uczestnik Konkursu udziela upoważnienia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Zgłoszenia, w tym do publikowania Zgłoszenia lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie wterminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail, który został podany w Zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz zdokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Zgłoszenia w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.