Strona Główna > Regulamin Konkurs “Niezły agent w Radiu Złote Przeboje”

Regulamin Konkurs „Niezły agent w Radiu Złote Przeboje”

Regulamin Konkurs „Niezły agent w Radiu Złote Przeboje”

Regulamin Konkurs „Niezły agent w Radiu Złote Przeboje”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Niezły agent w Radiu Złote Przeboje” (dalej: „Konkurs”) jest :

a. „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych i

b. „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

zwane w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest FirmaTCCM, telefony CAT pancerne, TCCM s.r.o.,

z siedzibą w (110-00) Prague 1, przy ul. Jindrišská 16; NIP: CZ27901084(„Fundator”).

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 17 lutego do 21 lutego 2020 r. w pięciu rundach (z czego runda piąta będzie finałem Konkursu). Każdego dnia we wskazanym okresie, podczas audycji pt. „Tylko dobra muzyka” trwającej od godz. 9:00 do 13:30 („Audycja”) odbędzie się jeden finał rundy, a w piątek (piątego dnia) odbędzie się finał Konkursu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1.Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: „Zgłaszający”) wysyła zgłoszenie (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.zloteprzeboje.pl zawierające:

a) wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego;

b)odpowiedź na pytanie: „dlaczego to właśnie on powinien rozwikłać kolejną zagadkę Radia Złote Przeboje i zgarnąć telefon CAT?”.

2. Prawo do dalszego udziału w Konkursie na zasadach opisanych w ustępach poniżej uzyskują Zgłaszający, którzy w ocenie Komisji Konkursowej napisali najciekawsze uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1b) powyżej oraz spełniają pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie. Zgłaszający muszą śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji.

3.Zgłaszający, który spełniają warunki wskazane w ust. 2 powyżej zostają finalistami Konkursu („Finaliści”) i biorą udział w finale danej rundy Konkursu. W każdym finale rywalizują ze sobą dwie osoby, odpowiadając na pytania zadawane na antenie Stacji Radiowej przez prowadzącego Audycję. Każdej osobie zadawane są inne pytania. Słuchacz, który w wyznaczonym przez prowadzącego Audycję czasie odpowie prawidłowo na większą liczbę pytań uzyskuje tytuł „Laureata Rundy”.

4. Laureat Rundy wyłoniony w finale pierwszej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w finale drugiej rundy Konkursu.

5.W finale drugiej rundy Konkursu bierze udział Słuchacz, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oraz nowy Słuchacz, wyłoniony zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 – spośród Zgłoszeń, które wpłynęły do momentu rozpoczęcia Audycji z finałem drugiej rundy Konkursu.

6. Laureat Rundy wyłoniony w finale drugiej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w finale trzeciej rundy Konkursu.

7. W finale trzeciej rundy Konkursu bierze udział Słuchacz, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oraz nowy, wyłoniony zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 – spośród Zgłoszeń, które wpłynęły do momentu rozpoczęcia Audycji z finałem trzeciej rundy Konkursu.

8.Laureat Rundy wyłoniony w finale trzeciej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w finale czwartej rundy Konkursu.

9. W finale czwartej rundy Konkursu bierze udział Słuchacz, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oraz nowy Słuchacz, wyłoniony zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 – spośród Zgłoszeń, które wpłynęły do momentu rozpoczęcia Audycji z finałem czwartej rundy Konkursu.

10.Laureat Rundy wyłoniony w finale czwartej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w finale piątej rundy Konkursu – finale Konkursu.

9. W finale piątej rundy Konkursu bierze udział Słuchacz, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oraz nowy, wyłoniony zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 – spośród Zgłoszeń, które wpłynęły do momentu rozpoczęcia Audycji z finałem piątej rundy Konkursu.

10.Laureat Rundy wyłoniony w finale piątej rundy Konkursu (finale Konkursu) uzyskuje tytuł Laureata Konkursu i prawo do Nagrody Głównej.

III. NAGRODY

1. Nagrodą Główną dla Laureata Konkursu jest kod uprawniający do odbioru nagrody, czyli telefonu CAT S52, o wartości 2149 pln (słownie: dwóch tysięcy stu czterdziestu dziewięciu złotych) brutto .

2.Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na inną nagrodę rzeczową.

3.Laureat otrzymujący Nagrodę Główną wymienioną w punkcie 1 otrzyma także dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Laureat wyraża zgodę, by nagroda pieniężna została przeznaczona na pokrycie podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032). Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie i zostanie wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

4. Odbiór nagrody nastąpi w wybranym przez Laureata Konkursu salonie Media Expert (lista salonów zostanie mu przedstawiona drogą mailową lub telefoniczną). Wybór przez Laureata Konkursu salonu Media Expert musi nastąpić w terminie nie dłuższym, niż 3 dni od dnia przedstawienia mu listy salonów, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu na podstawie okazania przez niego kodu, który zostanie mu przekazany drogą mailową. Odbiór Nagrody może nastąpić jedynie w okresie 2.03 – 31.03., pod rygorem utraty przez Laureata Konkursu prawa do Nagrody. Przy wydaniu Nagrody Laureat Konkursu zobowiązany jest podać fundatorowi dane konieczne do rozliczenia podatku, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1.Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Audycją, wyłaniając Finalistów oraz kolejne osoby, które zostaną Finalistami, jeśli Finalista nie odbierze telefonu, o którym mowa w pkt. II ust. 2 Regulaminu.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia Konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zKonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 5 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego o którym mowa w punkcie II ust. 2 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Zgłaszający nie odbierze połączenia – traci prawo do udziału w Konkursie.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl