Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU “DZIEŃ DZIECKA W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE”

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ DZIECKA W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE”

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ DZIECKA W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE”

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ DZIECKA W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „DZIEŃ DZIECKA W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE” (dalej: „Konkurs”) jest Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul.Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana wdalszej części Regulaminu również Organizatorem.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie 29 maja – 1 czerwca 2020 r. W Konkursie odbędą się trzy finały w dniu 1 czerwca 2020 r. na antenie Stacji Radiowej w trakcie audycji pt. „Złote Przeboje na dzień dobry” nadawanej w godzinach 05:00 – 09:00, w trakcie audycji pt. „Tylko dobra muzyka” nadawanej w godzinach 09:00 – 13:30 i w trakcie audycji pt. „Dobre popołudnie” nadawanej w godzinach 13:30 – 18:00 (dalej pojedynczo jako „Audycja Finałowa” lub wszystkie razem jako „Audycje Finałowe”).

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”) i może wziąć udział w Konkursie jedynie jako Zgłaszający.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

2. Etap I: aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: „Zgłaszający”) wysyła za pośrednictwem formatki opublikowanej na www.zloteprzeboje.pl albo w aplikacji mobilnej Stacji Radiowej Zgłoszenie zawierające:

a) uzasadnienie, co w dzieciństwie było według niego najlepsze;

b) wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego.

Zgłoszenia nie mogą zawierać treści niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, a także głoszących czy nawołujących do nietolerancji lub nienawiści.

3. Etap II: Zgłaszający musi śledzić Audycje Finałowe i odebrać telefon od prowadzącego Audycję Finałową w trakcie tej audycji. Prowadzący Audycję Finałową będzie próbował połączyć się z wybranym zgodnie z ust. 4 poniżej przez Komisję Konkursową Zgłaszającym (dalej: „Finalista”) w celu przedstawienia mu zadania finałowego, które polegać będzie na tym, że Finalista w ciągu 20 sekund musi odpowiedzieć poprawnie na dziecięcą zagadkę („Zadanie Finałowe”). Jeśli odpowie poprawnie na Zadanie Finałowe, zyskuje tytuł Laureata Konkursu i prawo do Nagrody określonej zgodnie z punktem III ust. 1 Regulaminu.

4. Przed każdym finałem Komisja Konkursowa wybierze jedno najciekawsze Zgłoszenie, spełniające warunki wskazane w ust. 2 powyżej, ze wszystkich Zgłoszeń otrzymanych w trakcie trwania Konkursu do czasu rozpoczęcia emisji Audycji Finałowej z tym finałem.

5. Jeżeli Finalista nie odbierze telefonu, o którym mowa w ust. 3, Zgłoszenie przepada, a prowadzący Audycję Finałową wykonuje połączenie na numer kolejnego Zgłaszającego wybranego według zasad określonych w ustępach powyżej.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie dla Laureata jest pluszowy miś „Złotek” i płyty z muzyką dla dzieci („Nagroda”).

2. Łączna wartość Nagrody nie może przekroczyć kwoty 100 zł (słownie: stu złotych) brutto.

3. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył z Prowadzącym Audycję rozmowę, o której mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko i adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda.

4. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

5. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na wskazany adres pocztowy w terminie 60 dni od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 powyżej.

6. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję Finałową.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. AUTORSKIE PRAWA POKREWNE I PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia a także eksploatacji odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania na antenie Stacji Radiowej, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie podczas Audycji Finałowej oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z treści Zgłoszenia oraz artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępach powyżej.

4. Korzystanie z treści Zgłoszenia ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

5. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

6. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania ze Zgłoszenia w zakresie, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

7. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 5 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród w Konkursie, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci informatycznych ani sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Prowadzący Audycje Finałowe wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą (po 5 sygnałów).

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z Finalistą z powodu złej jakości połączenia.

4. W przypadku, gdy prowadzący Audycje Finałowe oddzwania do Finalisty po wcześniejszym przerwaniu rozmowy z powodu złej jakości połączenia i nadal jakość połączenia nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy, Organizator – decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W powyższych przypadkach stosuje się zasadę określoną w ust. 2 Części VIII Regulaminu.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Zgłaszającego, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.