REGULAMIN KONKURSU "Radio Złote Przeboje 80, 90, 00 Total Look" » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU “Radio Złote Przeboje 80, 90, 00 Total Look”

REGULAMIN KONKURSU „Radio Złote Przeboje 80, 90, 00 Total Look”

REGULAMIN KONKURSU „Radio Złote Przeboje 80, 90, 00 Total Look”

REGULAMIN KONKURSU „Radio Złote Przeboje 80, 90, 00 Total Look”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Radio Złote Przeboje 80, 90, 00 Total Look” („Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest: Brandlift Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem KRS 0000785873, NIP: 5272893049, REGON: 383333621 (dalej „Organizator”).

Zlecającym organizację Konkursu, jego współorganizatorem i fundatorem nagród jest: GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł. (dalej „GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o.” lub „Współorganizator”).

3. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 19 października 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 31 października 2020 r. do godz. 23:59 („Czas Trwania Konkursu”) i ogłaszany na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje” („Stacja radiowa”). Finał Konkursu odbędzie się w dniu 2 listopada 2020 r. w audycji „Złote Przeboje na dzień dobry” nadawanej od godz. 5:30 do godz.9:30 na antenie Stacji radiowej, zwanej dalej „Audycją”, w trakcie której wyłonieni zostaną laureaci Konkursu („Laureaci”).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram lub z nim związany. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. Serwis Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, a Organizator korzysta wyłącznie z serwisu Instagram w celu administrowania Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

5. Organizator ani GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. przy organizacji Konkursu nie dokonuje publikacji na prywatnych profilach Uczestników ani nie wykorzystuje połączeń ze znajomymi Uczestników, a wszelkie ewentualne udostępnianie postów dotyczących Konkursu na własnym profilu Uczestnika, oznaczanie w nich znajomych czy zapraszanie do ich polubienia Uczestnicy dokonują wyłącznie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. zgodnie z zasadami serwisu Instagram uprawniona jest jednak do repostowania postów oznaczonych profilem @radio_zlote_przeboje

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej: „Komisja”) złożona z osób wybranych przez Organizatora.

8. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Uczestnik Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która:

a. jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Instagram.com i

b. zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,

c. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d. wykonała Zadanie Konkursowe,

e. spełnia pozostałe warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie

(dalej: „Uczestnik”)

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu przez Organizatora.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ani GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie pracy konkursowej w postaci postu, o którym mowa w pkt. II.1 („Praca Konkursowa”) która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Prac Konkursowych, które:

• zawierają zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej elementy sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierające treści wulgarne, uważane powszechnie za obraźliwe, szerzą nienawiść lub dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, obyczajową światopoglądową, naruszają godność osobistą, mogą być zakwalifikowane jako pornografia, stanowią zniewagę lub pomówienie innych osób, nawołują do agresji;

• przyczyniają się do łamania praw autorskich;

• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;

• propagują spożywanie alkoholu;

• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;

• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe lub wizerunek osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik, którzy nie wyrazili na to zgody;

• zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy) dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Organizatora lub GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o.;

• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;

• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin;

· zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem;

· podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Instagram;

· podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;

· naruszają prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste lub prawa autorskie;

· stanowią zakazaną lub nieuczciwą reklamę w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie Prac Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają Regulamin lub regulamin serwisu Instagram.

6. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. Każdy uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.

II. Zadanie Konkursowe

1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu w Czasie Trwania Konkursu na własnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram Pracy Konkursowej w formie posta zawierającego własne zdjęcie w stylizacji „na muzyka/zespół” znany z dekady 80-90-00, a w treści posta powinien być oznaczony profil GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. @radio_zlote_przeboje oraz #RadioZłotePrzeboje_TotalLook

2. Oceny Prac Konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora w oparciu o kryteria:

a. Zgodność Pracy Konkursowej z zasadami Konkursu,

b. Pomysłowość i kreatywność Pracy Konkursowej

c. Pozytywna reakcja na Pracę Konkursową w sieci Internet,

d. Unikalności – akceptowane będą? tylko te Prace Konkursowe które nie były dotychczas publikowane w kraju, ani za granica?, w szczególności nie zostały zamieszczone wcześniej w jakichkolwiek serwisach lub mediach społecznościowych, jak również? nie były uprzednio zgłaszane do udziału w innych Konkursach, a których autorem jest Uczestnik.

Powyższe kryteria będą stanowić podstawę arbitralnej i uznaniowej decyzji Komisji w celu ustalenia wyników Konkursu.

3. Spośród Prac Konkursowych zgłoszonych zgodnie z ust. 1 w każdym dniu w Czasie Trwania Konkursu Komisja Konkursowa wybierze po 1 (jednej) Pracy Konkursowej wyróżnionej danego dnia, która zostanie wymieniona w Audycji oraz udostępniona przez na profilu GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. w serwisie Instagram @radio_zlote_przeboje Spośród tak wyróżnionych Prac Konkursowych w ostatnim dniu Czasu Trwania Konkursu Komisja Konkursowa wybierze 4 (cztery) najlepsze Prace Konkursowe. Uczestnikom będącym autorami ww. 4 najlepszych Prac Konkursowych przyznane zostaną Nagrody, o których mowa w pkt. III.1 i tytuł Laureata Konkursu.

4. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie Nagród, odbędzie się w dniu 31 października 2020 r. bezpośrednio po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu.

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie („Zgłoszenie Konkursowe”) odbywa się poprzez publikację w serwisie Instagram Pracy Konkursowej, którą jest post, o którym mowa w ust.1.

6. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość Prac Konkursowych, ale ma możliwość wygrania tylko jednej Nagrody. W przypadku dokonania przez tą samą osobę zgłoszeń kilku Prac Konkursowych do Konkursu nagrodzona może zostać tylko jedna Praca Konkursowa.

7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

8. Praca Konkursowa musi być efektem samodzielnej pracy twórczej osoby zgłaszającej i być nieobciążona prawami osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikami, którzy nie zwyciężyli w Konkursie, w okresie 2 lat od zakończenia Konkursu w razie chęci wykorzystania w celach reklamowych wykonanych przez nich Prac Konkursowych zgłoszonych do udziału w Konkursie, w celu ustalenia zasad korzystania z tych Prac Konkursowych lub przeniesienia na Organizatora lub GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. autorskich praw majątkowych do tych Prac Konkursowych.

10. Zgłoszenie Konkursowe jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

a. Praca Konkursowa stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.

b. Uczestnik jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu.

c. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu, przyznania Nagrody i publikacji wyników Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”).

d. Uczestnik wyraża zgodę? na kontakt droga? elektroniczna? w celach związanych

z Konkursem.

e. Uczestnik zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. określonymi w Załączniku nr. 1 do Regulaminu stanowiącymi spełnienie obowiązku informacyjnego w rozumieniu art. 13 RODO oraz iż został poinformowany, że ma możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

f. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Pracy Konkursowej i utworów zawartych w Pracy Konkursowej i przesyłając Pracę Konkursową Uczestnik Konkursu potwierdza również, że:

a) Praca Konkursowa jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nie nagradzana w innych konkursach;

b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;

c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich;

d) korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie, w tym w celu publikacji i wykorzystania przez Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.

g. Uczestniknie udzielił żadnej osobie innej niż Organizator lub GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. licencji uprawniającej do korzystania ze zgłoszonej w ramach Konkursu Pracy Konkursowej, z wyłączeniem licencji udzielanej serwisowi Instagram na warunkach określonych w zasadach funkcjonowania tego serwisu.

h. Uczestnik ponosi pełna? odpowiedzialność? wobec Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. oraz osoby trzeciej w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć? prawa do opublikowanych przez Uczestnika zdjęć? lub opisów, jak również?, gdy osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenia związane z rozpowszechnianiem jej wizerunku w ramach Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z odpowiedzialności wobec każdej osoby trzeciej, która skieruje przeciwko nim ww. roszczenie związane z Konkursem.

i. Uczestnik wyraża zgodę na odczytanie treści Pracy Konkursowej w całości lub w częściach w czasie Audycji oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Pracy Konkursowej, a także eksploatacji Pracy Konkursowej lub odczytanej treści Pracy Konkursowej, w tym wizerunku Uczestnika zawartego w Pracy Konkursowej, w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o., bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego, a Korzystanie z Pracy Konkursowej, ani z artystycznego wykonania Pracy Konkursowej w zakresie określonym w określonej poniżej licencji nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnika żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

j. Uczestnik wyraża zgodę na publikację Pracy Konkursowej na profilu Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. w serwisie Instagram w Czasie Trwania Konkursu, jak również po upływie Czasu Trwania Konkursu (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej), niezależnie od zdobycia lub niezdobycia Nagrody przez Uczestnika, w formie w jakiej opublikowana została w serwisie Instagram.

k. Uczestnik akceptuje fakt, że Praca Konkursowa może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Organizatora lub GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o., w szczególności Stacji radiowych, w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).

l. Uczestnik udziela Organizatorowi i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych (Okres Licencji) w zakresie autorskich praw na korzystanie z Pracy Konkursowej w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., w szczególności na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową; b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet). Organizator i Współorganizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Pracy Konkursowej lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

m. Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o., bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Pracy Konkursowej, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora/ GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie;

b) zezwala Organizatorowi i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Pracy Konkursowej oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora na Polach Eksploatacji wskazanych w Regulaminie;

c) upoważnia Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Pracy Konkursowej, a także udostępnieniu Pracy Konkursowej bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;

d) przenosi na Organizatora i GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy Konkursowej.

III. Nagrody

1. Nagrodami dla Laureatów w Konkursie są: za zajęcie I miejsca – JBL TUNER 2., za zajęcie II miejsca – JBL GO, za zajęcie III miejsca – JBL GO, za zajęcie IV miejsca – JBL GO(„Nagrody”).

2. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości brutto danej Nagrody rzeczowej. W takim przypadku, część Nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody rzeczowej i finansowej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Warunkiem wydania Nagrody jest poprawne uzupełnienie przez nagrodzonych Uczestników Konkursu formularza z danymi, które umożliwią Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek odebrania Nagrody

3. W przypadku określonym w ust. 2 za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie w trakcie Audycji oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej przez GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. do Laureata w serwisie Instagram, w której GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. poprosi Laureatów o kontakt w wiadomości e-mail na adres ewelina.borkowska@brandlift.pl celem potwierdzenia chęci otrzymania Nagrody i przekazania danych osobowych koniecznych do dostarczenia Nagrody. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie opublikowane również na profilu Współorganizatora @radio_zlote_przeboje w serwisie Instagram w dniu 2.11.2020 r.

5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie wiadomości, o której mowa w ust. 4, w której znajdzie się formularz z danymi Uczestnika, zawierający: imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) oraz potwierdzenia chęci odbioru Nagrody o tres?ci „Wyraz?am chęć? otrzymania nagrody w Konkursie „Radio Złote Przeboje 80, 90, 00 Total Look”. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody w przypadku wygranej.

6. Brak przekazania wiadomos?ci e-mail, o kto?rej mowa w ust. 4-5 w terminie 5 dni kalendarzowych od daty poinformowania Laureato?w o zwycięstwie w Konkursie (decyduje data wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora) będzie uważane za rezygnację z prawa do otrzymania Nagrody. W takiej sytuacji Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody i status Laureata Konkursu, a Nagroda, która? uzyskałby ten Laureat Konkursu nie podlega przekazaniu innej osobie.

7. W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku możliwości skontaktowania sie? ze Laureatem w ciągu 14 dni od przyznania Nagrody, moz?e ona zostac? przeznaczona na wybrany przez Organizatora cel.

8. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.

9. Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 15.11.2020 r. na adres wskazany zgodnie z ust. 4-5.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru nagrodzonych Prac Konkursowych.

11. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

12. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna Nagroda.

13. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również do nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku Prac Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu.

15. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Uczestników. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody. Jeżeli Nagroda nie zostanie odebrana (2x awizo) po uprzednim wysłaniu przez Organizatora na podany przez Użytkownika adres, przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za odbiór nagrody pod wskazanym przez Laureata adresem przez inną niż Laureat osobę podającą się za Laureata.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem (w rozumieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych) danych osobowych Uczestników przekazanych przez nich w związku z przystąpieniem do Konkursu, jak również? przetwarzanych w związku z jego obsługą, rozliczeniem oraz podsumowaniem, jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o.

2. Uczestnik Konkursu, poprzez przygotowanie i przekazanie Pracy Konkursowej zgodnie z wymaganiami określonymi w ramach niniejszego Regulaminu potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptację „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników Konkursu, zawiera klauzula o której mowa w punkcie powyżej. Uczestnik, przed przystąpieniem do Konkursu, ma obowiązek zapoznac? sie? z tres?cia? klauzuli o której mowa w punkcie powyżej oraz z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.

V. Reklamacje

1. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie tj. Uczestnicy mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Konkursu w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, jednak nie później niż do 15.11.2020 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: ewelina.borkowska@brandlift.pl i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora.

3. Reklamacje powinny być sporządzane w formie pisemnej i zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację.

5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której złożono reklamację na adres Uczestnika podany w reklamacji.

7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

VI. Prawa autorskie

1. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej i zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora lub Współorganizatora w przypadku, w którym umieszczenie w serwisie Instagram jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie roszczeń osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora lub Współorganizatora.

2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2020 roku i obowiązuje do odwołania.

2. Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sieci Internet, za pos?rednictwem kto?rej Uczestnicy biorą? udział w Konkursie, jak ro?wniez? za pośrednictwem której Organizator kontaktuje sie? z Uczestnikiem.

3. Niniejszy Regulamin, jak i Konkurs, podlegają? prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sa?do?w polskich.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie? przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych obowiązujących przepisów prawa.

5. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

6. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, w dokumentach w nim powołanych oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach mają jedynie charakter informacyjny.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

Załącznik nr. 1 do Regulaminu Konkursu „Radio Złote Przeboje 80, 90, 00 Total Look”

(ewentualnie do dostosowania do standardów i polityki prywatności Organizatora)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora (w dalszej części, jako „Klauzula informacyjna”)

1. Administratorem (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – w dalszej części jako „RODO”) danych osobowych uczestników (w dalszej części jako „Uczestnicy”) konkursu „Radio Złote Przeboje 80, 90, 00 Total Look” (w dalszej części jako „Konkurs”) jest – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a. przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b.ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w pierwszym również zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody, w szczególności Organizatorowi Konkursu Brandlift Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem KRS 0000785873, NIP: 5272893049,

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą odpowiednio zabezpieczone przez Administratora,

z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrz firmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie, w tym także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Instagram, w tym o stosowanych przez portal mechanizmach bezpieczeństwa, są zawarte pod następującym adresem: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnik Konkursu jako podmiot danych (osoba, której dane dotyczą) ma prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych), do: udzielenia mu dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, otrzymania kopii danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane przez Uczestnika Konkursu poprzez kontakt z przedstawicielem Administratora pod następującym adresem: iodo@radioagora.pl lub w jego siedzibie. Ponadto, w razie uznania przez Uczestnika Konkursu, że dotyczące go dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Administratora (w tym profilowania).

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

9. Podanie danych w celach ich określonych w niniejszej informacji jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia realizację celu ich przetwarzania tj, udziału w Konkursie.