Strona Główna > Regulamin konkursu “Konkurs Top 500”

Regulamin konkursu „Konkurs Top 500”

Regulamin konkursu „Konkurs Top 500”

Regulamin konkursu „Konkurs Top 500”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Konkurs Top 500” („Konkurs”) jest „Grupa Radiowa Agory” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25019500 zł, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzony jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 17 stycznia 2021 r. do dnia 5 lutego 2021 r. Finały poszczególnych edycji Konkursu odbywać się będą od 18 stycznia 2021 r, do 5 lutego 2021 r. trzy razy dziennie (w dni powszednie z wyłączeniem sobót i niedziel) podczas audycji „Złote przeboje na dzień dobry” trwającej w godz. 05:30-09:30, „Tylko dobra muzyka” trwającej w godz. 09:30-14:00 oraz „Dobre Popołudnie” i „Piątek jak marzenie” trwającej w godz. 14:00-18:00 (dalej łącznie jako „Audycje” lub osobno – „Audycja”).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

7. Zwycięzca Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody w danej edycji Konkursu nie może brać udziału w kolejnych finałach danej edycji Konkursu ani w kolejnych edycjach Konkursu.

8. W przypadku, gdyby Organizator odkrył, że tytuł Zwycięzcy uzyskała osoba, która uprzednio uzyskała prawo do Nagrody w aktualnie trwającej lub poprzednio zakończonych edycjach Konkursu, stosuje się zapisy § 8 ust. 5.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) wysyła za pośrednictwem formatki konkursowej dostępnej na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego oraz uzasadnieniem, który złoty przebój powinien według niego zająć pierwsze miejsce w notowaniu TOP 500 i dlaczego („Zgłoszenie”).

2. W Konkursie biorą udział Zgłoszenia wysłane w okresie od dnia 17 stycznia 2021 r. do dnia 5 lutego 2021 r.

3.Przed każdą Audycją spośród Zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane Regulaminem Komisja Konkursowa wybiera jedno najciekawsze w ocenie Komisji Konkursowej Zgłoszenie, którego autor (zwany dalej „Finalistą”) uzyskuje prawo uczestniczenia w finale Konkursu, z zastrzeżeniem dalszych ustępów.

4. Warunkiem wzięcia udziału w finale Konkursu jest odebranie przez Finalistę telefonu od prowadzącego Audycję. Prowadzący Audycję oddzwoni do Finalisty na numer, który został podany w Zgłoszeniu. Jeżeli Finalista nie odbierze telefonu, mimo próby nawiązania połączenia przez prowadzącego Audycję, traci prawo do dalszego udziału w Konkursie. Prawo do udziału w Konkursie uzyskuje w takim przypadku kolejna osoba, wyłoniona przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 3 powyżej.

5. Prowadzący audycję wyemituje Finaliście, z którym udało się nawiązać połączenie telefoniczne zgodnie z ustępem powyżej, 5 (słownie: pięć) fragmentów utworów muzycznych. Zadaniem Finalisty jest rozpoznanie wykonawców emitowanych fragmentów utworów. Na ich rozpoznanie Finalista ma 30 (słownie: trzydzieści sekund). Hasłem „dalej” Finalista może przejść do kolejnego fragmentu. Po emisji pięciu fragmentów utworów muzycznych, Finalista może wrócić do pominiętego wcześniej utworu, jeśli zostanie na to czas. Za poprawną odpowiedź słuchacz otrzymuje nagrodę pieniężną, której wysokość jest ustalana zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu. Za odpowiedź uważa się 5 (słownie: pięć) poprawnie wskazanych wykonawców.

6. Sporne kwestie, w szczególności w zakresie prawidłowości udzielanych odpowiedzi na antenie Stacji Radiowej, rozstrzyga Komisja Konkursowa.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą dla każdego Finalisty, z którym udało się nawiązać połączenie telefoniczne zgodnie z ustępem 4. § 2. jest 100 (słownie: sto) złotych

(dalej „Nagroda Gwarantowana”);

2. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu jest dodatkowo 500 (słownie: pięćset) złotych

(dalej „Nagroda Główna”).

3. Nagroda Gwarantowana i Nagroda Główna będą zwane w dalszej części Regulaminu osobno „Nagrodą” lub łącznie „Nagrodami”.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody przez Organizatora telefonicznie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną o takiej samej wartości, co Nagroda, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

6. Aby otrzymać Nagrodę Zwycięzca jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego na jaki ma być przelana Nagroda.

§ 4. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w § 4 Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 4 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

§ 5. Komisja Konkursowa

Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody, np. bankowi .

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia Konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zkonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie Nagrody.

§ 7. Reklamacje

10. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

11. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

12. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

13. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący wykonuje dwie próby nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu (5 sygnałów).

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.