Strona Główna > Regulamin konkursów „Dycha po ósmej”

Regulamin konkursów „Dycha po ósmej”

Regulamin konkursu „Dycha po ósmej” emitowanego na antenie Radia Złote Przeboje

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest:

GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł., zwany w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Konkursy będą emitowane cyklicznie w okresie od dnia 1 września 2022r. do odwołania, a ich rozstrzygnięcie odbywać się będzie zgodnie z poniższym regulaminem. Konkursy odbywać się będą od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) nie częściej, niż raz dziennie podczas audycji „Złote Przeboje na dzień dobry” trwającej w godz. 05:30-09:00 dalej łącznie jako „Audycje” lub osobno – „Audycja”). O rozpoczęciu i zakończeniu każdego konkursu informuje prowadzący Audycję („Prowadzący”).

3. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

4. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzane są na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

7. Uczestnik konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody w co najmniej jednym konkursie nie może brać udziału w kolejnych konkursach „Dychy po ósmej”.

8. W przypadku, gdyby Organizator odkrył, że prawo do Nagrody uzyskała osoba, która uprzednio uzyskała prawo do Nagrody w konkursie „Dycha po ósmej”, stosuje się zapisy § 7 ust. 4.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w czasie wyznaczonym przez Prowadzącego Audycję zadzwonić na numer telefonu 22 4444 000 i po uzyskaniu połączenia wykonać zadanie konkursowe: Prowadzący Audycję zacznie zadawać Uczestnikowi konkursu kolejno 10 (słownie: dziesięć) pytań o różnej tematyce. Na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie Uczestnik konkursu ma 3 (słownie: trzy) sekundy . Uczestnik konkursu udzielając poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie zyskuje możliwość grania dalej i odpowiadania na kolejne pytania. Błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi automatycznie zatrzymuje konkurs i Uczestnik nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na więcej pytań w Konkursie. Prawo do otrzymania nagrody otrzymuje Uczestnik konkursu, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na minimum jedno zadane pytanie („Zwycięzca”).

2. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez Prowadzącego. Ocena Prowadzącego jest ostateczna.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą dla każdego Zwycięzcy w konkursie jest nagroda pieniężna ustalana zgodnie z ust. 2 poniżej („Nagroda Główna”).

2. Wysokość Nagrody Głównej jest uzależniona od tego, ile poprawnych odpowiedzi udzielił Uczestnik Konkursu i może być to:

Jedna poprawna odpowiedź – 100 (słownie: sto) złotych

Dwie poprawne odpowiedzi – 200 (słownie: dwieście) złotych

Trzy poprawne odpowiedzi – 300 (słownie: trzysta) złotych

Cztery poprawne odpowiedzi – 400 (słownie: czterysta) złotych

Pięć poprawnych odpowiedzi – 500 (słownie: pięćset) złotych

Sześć poprawnych odpowiedzi – 600 (słownie: sześćset) złotych

Siedem poprawnych odpowiedzi – 700 (słownie: siedemset) złotych

Osiem poprawnych odpowiedzi – 800 (słownie: osiemset) złotych

Dziewięć poprawnych odpowiedzi – 900 (słownie: dziewięćset) złotych

Dziesięć poprawnych odpowiedzi – 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych

4. Prowadzący może przyznać Zwycięzcy dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostaną pozyskane przez Organizatora od sponsorów (dalej: Nagroda dodatkowa).

5. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody przez Organizatora telefonicznie.

6. Aby otrzymać Nagrodę Zwycięzca jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia rozmowy, o której mowa w § 2 ust. 1 przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego na jaki ma być przelana nagroda, a także innych danych, które okażą się konieczne dla wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, o których mowa w ust. 11 poniżej, przez Organizatora.

7. Nagroda Główna zostanie wypłacona przelewem bankowym na wskazany przez Zwycięzcę numer rachunku bankowego w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody Głównej w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

9. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 6 powyżej.

10. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania nagrody zwycięzcy konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

11. W przypadku, jeśli łączna wartość nagrody danego Zwycięzcy przekroczy kwotę 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), na mocy obowiązujących przepisów, Zwycięzca zobowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego z tyt. wygranych w konkursach od wartości nagrody, zaś Organizator – do odprowadzenia tego podatku do właściwego urzędu skarbowego. W takiej sytuacji, Organizator potrąci wartość podatku od kwoty Nagrody i ta część Nagrody nie będzie podlegała wypłacie.

§ 4. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia głosu i z artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej.

3. Korzystanie z utrwalenia głosu i/lub artystycznego wykonania uczestnika konkursu w zakresie określonym w niniejszym punkcie Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika konkursu żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazania nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.