Regulamin konkursu "Dzień na Zjazdowej" » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Regulamin konkursu “Dzień na Zjazdowej”

Regulamin konkursu „Dzień na Zjazdowej”

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Dzień na Zjazdowej”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Dzień na Zjazdowej” zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM),

oraz

GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane wdalszej części niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.

2.Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej Złote Przeboje 101,3 FM, zwanej dalej ‘Stacją Radiową’.

3. Sponsorem Konkursu jest: Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (91-610), przy ulicy Budy 4 NIP: 7251547136, zwana dalej „Sponsorem”.

4.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7.Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Sponsora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów,

a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia,

8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 31.05.2021 r. do dnia 11.06.2021 r.

9.Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu wsiedzibie Organizatorów oraz na stronie zloteprzeboje.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 31.05.2021 r. od godz. 9.00 do 11.06.2021 r. do godz. 23.59 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłoszenie (dalej „Zgłoszenie”) na adres wiosna@konkurs.fm zawierające zdjęcie ulubionej potrawy stworzonej z warzyw. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że Zgłoszenie nie będzie zawierać jakichkolwiek wizerunków, zarówno Uczestnika, jak i osób trzecich, ani jakichkolwiek innych chronionych dóbr osób trzecich, w tym znaków towarowych.

2.Za czas dotarcia Zgłoszenia do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

3.Uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie.

4.Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III.NAGRODY

1. Nagrodą dla Laureata Konkursu jest karta wjazdowa na teren Rynku Hurtowego „ZJAZDOWA” przy ulicy Budy 4 w Łodzi (dalej: „Nagroda”) o wartości 771 zł brutto. Termin ważności karty wygasa 15.06.2022r.

2. W Konkursie zostaną rozdane 3 Nagrody.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1.Na antenie Stacji Radiowej zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.

2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska trzech Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłali najciekawsze Zgłoszenie.

3.W celu wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie:

a) Artur Stróżewski

b) Magdalena Pudło

c) Marek Chlabicz.

4. Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu Nagród według swobodnej oceny nadesłanych Zgłoszeń.

5.Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

7.Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako ‘Laureat Konkursu’, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody drogą mailową przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, z którego przysłane zostało Zgłoszenie. Wraz z informacją o wygranej, Laureat Konkursu otrzyma kod, na podstawie którego odbierze Nagrodę.

8. Odbiór Nagród będzie odbywać się w siedzibie Sponsora w Biurze Obsługi Klienta w dni robocze w okresie od 15.06.2021 do 15.07.2021, w godzinach od 8.00 do 16.00, za okazaniem kodu, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

9. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowią własność Sponsora.

V.DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia Konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zKonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1.Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez Uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2.Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.

3. Uczestnik Konkursu, poprzez przesłanie Zgłoszenia potwierdza, że posiada pełne prawa do dysponowania Zgłoszeniem, w szczególności do zgłoszenia go do Konkursu i publikacji umieszczonych w nim treści i oświadcza że zezwala Organizatorowi na publikację i utrwalenie dzieła w postaci Zgłoszenia przez Organizatora na stronie internetowej Stacji Radiowej, w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Stacji Radiowej dla celów Konkursu oraz promocji Stacji Radiowej, według wyboru Organizatora, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

4. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utworów zawartych w Zgłoszeniu w celach i na zasadach przewidzianych w ustępach powyżej.

5. Korzystanie z utworu Uczestnika Konkursu w zakresie określonym w części VI Regulaminu, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnika Konkursu ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

6. Uczestnik Konkursu potwierdza, iż poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z eksploatacją Zgłoszenia dla celów określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Uczestnik Konkursu potwierdza, iż przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie przy wykorzystaniu go zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora (Uczestnika Konkursu), czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie wterminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatorów lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail, z którego zostało wysłane Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz zdokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Zgłoszenia w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.