Regulamin konkursów "Pogromcy dźwięków" » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Regulamin konkursów “Pogromcy dźwięków”

Regulamin konkursów „Pogromcy dźwięków”

Regulamin konkursów „Pogromcy dźwięków”

Regulamin konkursów „Pogromcy dźwięków”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest „Grupa Radiowa Agory” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25019500 zł, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkursy będą emitowane w okresie od dnia 12 lipca 2021 r. do odwołania w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 09:00-15:00 na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych dalej „Stacją Radiową” lub łącznie „Stacjami Radiowymi”.

3. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

4. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

7. O rozpoczęciu i zakończeniu danego konkursu informować będzie prowadzący konkurs na antenie Stacji Radiowej, zwany dalej „Prowadzącym”, ogłaszając jednocześnie jak brzmi pytanie konkursowe w tym konkursie („Pytanie konkursowe”).

8.Uczestnik konkursu, który uzyskał prawo do nagrody w co najmniej jednym konkursie nie może brać udziału w kolejnych konkursach „Pogromcy dźwięków”.

9. W przypadku, gdyby Organizator odkrył, że prawo do nagrody uzyskała osoba, która uprzednio uzyskała prawo do nagrody w konkursie „Pogromcy dźwięków”, stosuje się zapisy § 7 ust. 5.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik konkursu musi zadzwonić na numer telefonu podany na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego i po uzyskaniu połączenia podać:

– odpowiedź na Pytanie konkursowe,

– swoje imię i numer telefonu.

2. Uczestnik, który udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe musi odebrać telefon od Prowadzącego i odbyć z nim rozmowę.

3. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje uczestnik konkursu, który:

– jako pierwszy w danym konkursie udzieli poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe;

– poda informacje wskazane w ust. 1 powyżej;

– odbędzie rozmowę z Prowadzącym, zgodnie z ust. 2 powyżej.

4. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez Prowadzącego. Ocena Prowadzącego jest ostateczna.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest kwota pieniężna w wysokości co najmniej 100 zł (słownie: sto złotych) brutto. O wysokości nagrody przewidzianej w danym konkursie informuje Prowadzący, na antenie Stacji Radiowej, zgodnie z zasadą wskazaną w ust. 2 poniżej.

2. W trakcie danego konkursu po upływie każdej godziny zegarowej trwania konkursu, w przedziale godzinowym wskazanym w § 1 ust. 2, Prowadzący będzie zwiększać wysokość nagrody każdorazowo o kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) brutto.

3. Uczestnik konkursu, który spełnił warunki wskazane w § 2 ust. 3 i któremu przysługuje prawo do otrzymania nagrody, zwany dalej „Zwycięzcą”, zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody przez Prowadzącego telefonicznie.

4. Aby otrzymać nagrodę Zwycięzca, który odbył z Prowadzącym rozmowę, o której mowa w ust. 3 powyżej jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego na jaki ma być przelana nagroda, a także innych danych, które okażą się konieczne do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, o których mowa w ust. 5 poniżej, przez Organizatora.

5. W przypadku, jeśli łączna wartość nagrody danego Zwycięzcy przekroczy kwotę 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), na mocy obowiązujących przepisów, Zwycięzca zobowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego z tyt. wygranych w konkursach od wartości nagrody, zaś Organizator – do odprowadzenia tego podatku do właściwego urzędu skarbowego. W takiej sytuacji, Organizator potrąci wartość podatku od kwoty nagrody i ta część nagrody nie będzie podlegała wypłacie.

6. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 4 powyżej.

7. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania nagrody zwycięzcy konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

§ 4. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1. Uczestnik wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia głosu i z artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej.

3. Korzystanie z utrwalenia głosu i/lub artystycznego wykonania uczestnika konkursu w zakresie określonym w niniejszym punkcie Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika konkursu żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zkonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników konkursu.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

3.Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4.Prowadzący wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu (5 sygnałów).

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.