REGULAMIN KONKURSU "RADIO ZŁOTE PRZEBOJE NA WAKACJACH" » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU “RADIO ZŁOTE PRZEBOJE NA WAKACJACH”

REGULAMIN KONKURSU „RADIO ZŁOTE PRZEBOJE NA WAKACJACH”

REGULAMIN KONKURSU „RADIO ZŁOTE PRZEBOJE NA WAKACJACH”

REGULAMIN KONKURSU „RADIO ZŁOTE PRZEBOJE NA WAKACJACH”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Radio Złote Przeboje na wakacjach” (dalej: „Konkurs”) jest:

„GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych

zwana w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 13 sierpnia 2021 r. w nie więcej niż 6 edycjach.

5. W każdej edycji Konkursu, w piątki podczas audycji pt. „Gramy na to jak na lato” trwającej od godz. 10:00 do 15:00 („Audycja”), prowadzący ww. Audycję („Prowadzący Audycję”) wskaże słuchaczom miejsce, do którego muszą się udać, żeby wykonać zadanie konkursowe wskazane w pkt. II ust. 1 Regulaminu.

6. Organizator może zakończyć realizację Konkursu po przeprowadzeniu którejkolwiek z edycji Konkursu. O zakończeniu realizacji Konkursu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej Organizatora z wyprzedzaniem co najmniej 2 dni.

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

9. Laureat Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody nie może brać udziału w kolejnych finałach Konkursu.

10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest zrobienie sobie zdjęcia lub nagranie krótkiego filmu (do 1 minuty) w miejscu wskazanym przez Prowadzącego Audycję.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) powinien wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@złoteprzeboje.pl zgłoszenie („Zgłoszenie”) zawierające:

a. zdjęcie lub film, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz

b. imię i właściwy numeru swojego telefonu.

3. Zgłaszający, który jako pierwszy w danej edycji Konkursu prześle kompletne Zgłoszenie zawierające poprawnie wykonane zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 powyżej, a także odbędzie rozmowę z Prowadzącym Audycję na antenie Stacji Radiowej zgodnie z ust. 5 poniżej oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w pkt I Regulaminu, zostaje laureatem Konkursu („Laureat”).

4. Organizator powiadomi Laureata o wygranej w Konkursie drogą mailową, na adres, z którego Laureat nadesłał Zgłoszenie.

5. Laureat musi śledzić Audycję z Finałem i odebrać telefon od Prowadzącego Audycję z Finałem w trakcie tej Audycji oraz odbyć rozmowę z Prowadzącym Audycję.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie dla Laureata jest nagroda pieniężna w wysokości 100 zł (słownie: stu złotych) zwana dalej jako „Nagroda”.

2. Prowadzący Audycję może przyznać Laureatowi dodatkowe nagrody, o ile takie nagrody zostaną pozyskane przez Organizatora, w tym od sponsorów.

3. Nagroda główna i nagrody dodatkowe będą dalej łącznie zwane „Nagrodą”.

4. Łączna wartość Nagrody nie może przekroczyć kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

5. Aby otrzymać Nagrodę Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia Finału przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz numer konta bankowego na jaki ma być przesłana Nagroda.

6. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

7. Nagroda zostanie wysłana do Laureata, na wskazany numer konta bankowego w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 5 powyżej.

8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję z Konkursem.

V.DANE OSOBOWE

1.Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia Konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zKonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1. Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a. posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do zdjęć, filmów i utworów zawartych w Zgłoszeniu;

b. uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych na zdjęciu, filmie zawartym w Zgłoszeniu na wykorzystanie ich wizerunków w Zgłoszeniu oraz na rozpowszechnianie ich wizerunków w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, w tym na publikację na stronie internetowej Stacji Radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) Stacji Radiowej;

c. korzystanie ze Zgłoszeń, zdjęć, filmów i wizerunków zawartych w Zgłoszeniu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

d. poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych na zdjęciach i filmach zawartych w Zgłoszeniu w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

e. przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2. Uczestnik konkursu wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na:

a. nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania w Internecie) przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b. publikację swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciu i filmie zawartym w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji Radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

c. publikację wizerunków osób uwiecznionych na zdjęciu i filmie zawartym w Zgłoszeniu na stronie internetowej Stacji Radiowej lub w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) Stacji Radiowej, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, utworów, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania uczestnika w zakresie określonym w pkt VI. Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika konkursu, lub jego poszczególne elementy, będzie miało cechy utworu lub artystycznego wykonania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4.Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, o którym mowa w punkcie II ust. 5 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Laureat nie odbiera połączenia, traci prawo do Nagrody.

5.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7.Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl