Regulamin konkursu "Odlotowe wakacje w Radiu Złote Przeboje" » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Regulamin konkursu “Odlotowe wakacje w Radiu Złote Przeboje”

Regulamin konkursu „Odlotowe wakacje w Radiu Złote Przeboje”

Regulamin

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Odlotowe wakacje w Radiu Złote Przeboje” (dalej: „Konkurs”) jest:

a. „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych

i

b. Doradztwo Mediowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

zwane łącznie w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Fundatorem Nagród w Konkursie Alert Media Communication Sp. z o.o, ul. Przy Bażantarni 13, 02-792 Wa-wa, NIP 527-236-52-50, zwane w dalszej części Regulaminu „Fundatorem”.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ogłaszany i przeprowadzany na antenie stacji radiowej „Złote Przeboje Kolor 90,4 FM” („Stacja Radiowa”).

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 23 lipca 2021 r. do dnia 27 lipca 2021 r. W konkursie przeprowadzone zostaną dwa finały („Finał/-y”).

5. Finały Konkursu odbywać się będą we wskazanym wyżej okresie, w godzinach od 10:00 do 18:00

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, zgłaszający („Zgłaszający”) wysyła zgłoszenie na adres e-mail odlotowelato@zloteprzeboje.pl zawierające:

(i) Odpowiedź na pytanie konkursowe:”Opisz nam swoje urlopowe przygody”

(ii) Imię i aktualny numer telefonu kontaktowego Zgłaszającego („Zgłoszenie”);

2. W Finale biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed Finałem, zawierające kompletne zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Finalistą zostaje Zgłaszający, którego Zgłoszenie zawiera najlepszą, najciekawszą w ocenie Komisji konkursowej odpowiedź na pytanie wskazane w ust. 1(i) oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie.

4. Finalista Konkursu musi odebrać telefon od reprezentanta Organizatora oraz odbyć z nim rozmowę, która zostanie wyemitowana na antenie Stacji Radiowej. Odbycie rozmowy z reprezentantem Organizatora powoduje przyznanie Finaliście Konkursu tytułu „Laureata Konkursu”.

5. Finały będą emitowane na antenie Stacji radiowej w blokach reklamowych w dniu 28 lipca 2021 r.

III. NAGRODY

1. Nagrodą dla Laureata Konkursu jest voucher na przelot sterowcem Goodyear w dniu 1 sierpnia 2021 r. w okolicach Wrocławia o wartości 800 zł (osiemset złotych) („Nagroda”).

2. W konkursie zostaną rozdane dwie Nagrody (po jednej w każdym Finale.)

3. Aby otrzymać Nagrodę Laureat Konkursu, który odbył rozmowę z reprezentantem Organizatora zgodnie z pkt. II ust. 4 Regulaminu jest zobowiązany nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: zuzanna.gardias@tandemmedia.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

4. Nagroda w postaci vouchera na lot zostanie wysłana na wskazany adres e-mail w terminie do 1 dnia roboczego po otrzymaniu adresu e-mail Laureata.

5. Szczegóły realizacji Nagrody Laureat Konkursu uzgodni z Fundatorem pod numerem telefonu / adresem email wskazanym na voucherze.

6. Zgłaszający przyjmują do wiadomości i nie będą zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Organizatora, że realizacja vouchera stanowiącego Nagrodę nastąpi zgodnie z warunkami świadczenia usług przez Fundatora oraz że odbycie się lotu objętego ww. voucherem jest uzależnione od warunków atmosferycznych w dacie planowanego lotu. Decyzja o odbyciu się lotu leży w wyłącznej gestii Fundatora.

7. Jeśli Laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora lub Fundatora o niemożności realizacji Nagrody (odbycia lotu) Laureat Konkursu ma prawo do nagrody zastępczej w postaci bluzy vintage Goodyear, koszulki i gadżetu blimpowego o wartości około 300 zł (trzystu złotych) („Nagroda zastępcza”).

8. Aby otrzymać Nagrodę zastępczą Laureat Konkursu, który został poinformowany o niemożności odbycia lotu jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tego powiadomienia, przesłać na adres e-mail: zuzanna.gardias@tandemmedia.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres pocztowy

9. Nagroda zastępcza zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia przekazania danych, o których mowa w ustępie powyżej..

10. Nagroda ani Nagroda zastępcza nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

11. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu lub wydaniu nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowią pracownicy Organizatora.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed każdym Finałem, wyłaniając Finalistów Konkursu. Komisja Konkursowa wyłania także kolejną osobę, która zostanie Finalistą, jeśli Finalista Konkursu nie odbierze telefonu, o którym mowa w pkt. II ust. 4 Regulaminu.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

a. przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. We wszystkich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a. posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do zdjęć i innych utworów zawartych w Zgłoszeniu;

b. Zgłoszenie nie zawiera dóbr chronionych osób trzecich, np. ich wizerunków;

c. poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób w Zgłoszeniu w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

d. przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2. Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu i artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego nagrania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, utworów, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Zgłaszający, z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Reprezentant Organizatora wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą Konkursu (5 sygnałów). Jeżeli Finalista Konkursu nie odbierze połączenia traci prawo do Nagrody.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na stronie pod adresem: www.zloteprzeboje.pl