Liczymy się [REGULAMIN] » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Liczymy się [REGULAMIN]

Liczymy się [REGULAMIN]

Regulamin konkursu „Liczymy się”.

Regulamin konkursu „Liczymy się”.

REGULAMIN KONKURSU „Liczymy się”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Liczymy się” zwanego dalej ‘Konkursem’, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: DM),

oraz

GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.

2. Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej Radio Trefl 103 i 99,2 Złote Przeboje, zwanej dalej ‘Stacją Radiową’ i przeprowadzany za pośrednictwem strony internetowej: zloteprzeboje.tuba.pl (zakładka „konkursy”), zwanej w dalszej części Regulaminu „Stroną Konkursową”.

3. Sponsorem Konkursu jest: Strategia 360 SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku (80-135), przy ul. Nad Jarem 47, NIP: 5832127819, zwany dalej ‘Sponsorem’.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 06.09.2021 r. do dnia 26.09.2021 r. w 3 edycjach.

6. Każda edycja Konkursu trwać będzie 7 dni i rozpocznie się w poniedziałek o godz. 06:00 a zakończy w niedzielę o godz. 23:59.

7. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.

8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Sponsora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia,

10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej Stacji Radiowej pod adresem www.zloteprzeboje.tuba.pl/konkursy.

11. Laureat danej edycji Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody nie może brać udziału w kolejnych edycjach Konkursu.

12. Laureat danej edycji Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej „List”) na adres gdansk@konkurs.fm, zawierający:

odpowiedź na pytanie zamknięte („Pytanie konkursowe”), podane w danej edycji Konkursu na Stronie Konkursowej jak i na antenie Stacji Radiowej, zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu.

2. Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

3. Uczestnik może wysłać tylko jeden List.

4. Listy, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III. NAGRODY

1. Nagrodami dla Laureatów Konkursu (dalej łącznie: „Nagrody” lub osobno „Nagroda”) w każdej edycji są:

– za zajęcie I miejsca: zestaw składający się z słuchawek bezprzewodowych, koca piknikowego, pendrive, worka sportowego i czapki, o wartości 150 zł brutto,

– za zajęcie II miejsca: zestaw składający się z power banka, ręcznika szybkoschnącego, pendrive, torby płóciennej i czapki o wartości 100 zł brutto,

– za zajęcie III miejsca: zestaw składający się z myszy bezprzewodowej, podkładki pod mysz, parasola automatycznego, torby płóciennej, notatnika filcowego, o wartości 100 zł brutto.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Na antenie Stacji Radiowej zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.

2. Prawo do otrzymania Nagrody w danej edycji Konkursu uzyskuje trzech uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi w danej edycji udzielili poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe. Nagrody będą przyznawane według kolejności z jaką odpowiedzi wpłynęły na serwer Organizatorów.

3. W celu wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie:

a) Adam Grązka

b) Magdalena Pudło

c) Elżbieta Życka.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

5. Uczestnicy Konkursu, którym przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływani dalej jako ‘Laureaci Konkursu’, zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody drogą mailową przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, z którego przysłany został List.

6. Laureaci Konkursu wraz z informacją o wygranej zostaną poproszeni o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu pocztowego, na który zostanie wysłana Nagroda.

7. Laureat Konkursu zobowiązany jest do przesłania danych wskazanych w ust. 8 powyżej nie później niż w terminie 7 dni od momentu wysłania wiadomości przez przedstawiciela Komisji Konkursowej.

8. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji wskazanych w ust. 6 powyżej

9. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowią własność Sponsora.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.

4. Uczestnik Konkursu udziela upoważnienia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w terminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatorów lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail, z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.