Regulamin "Festiwal Food Trucków w E.Leclerc w Świdnicy" » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Regulamin “Festiwal Food Trucków w E.Leclerc w Świdnicy”

Regulamin „Festiwal Food Trucków w E.Leclerc w Świdnicy”

Regulamin „Festiwal Food Trucków w E.Leclerc w Świdnicy”

Regulamin „Festiwal Food Trucków w E.Leclerc w Świdnicy”

REGULAMIN KONKURSU „Festiwal Food Trucków w E.Leclerc w Świdnicy”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu „Festiwal Food Trucków w E.Leclerc w Świdnicy” zwanego dalej „Konkursem”, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: „DM”),

oraz

GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane wdalszej części niniejszego regulaminu (dalej: ‘Regulamin’) ‘Organizatorami’.

2.Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowej: Złote Przeboje 91,8 FM, zwanej dalej „Stacją Radiową”.

3.Sponsorem Konkursu jest: Fabryka Idei sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-502), ul. Hubska 96/100, NIP: 8971762372, zwana dalej „Sponsorem”.

4.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.

6.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7.Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a)pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Sponsora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b)osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia,

8.Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 17.11.2021 r. do dnia 19.11.2021 r.

9.Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu wsiedzibie Organizatorów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 17.11.2021 r. od godz. 15.30 do 19.11.2021 r. do godz. 23.59 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej „List”) na adres: jedzenie@konkurs.fm wraz z odpowiedzią na pytanie, zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu: co chciałbyś zjeść podczas Festiwalu Food Trucków?

2. Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

3.Uczestnik może wysłać tylko jeden List.

4.Listy, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III.NAGRODY

1. Nagrodą dla Laureata Konkursu jest voucher do wykorzystania podczas Festiwalu Food Trucków, odbywającego się w dniach od 19.11.2021r. do 20.11.2021 r., w Centrum Handlowym E.Leclerc w Świdnicy, ul. Strzegomska 2, o wartości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych brutto z terminem ważności do 20.11.2021 r. (dalej: „Nagroda”).

2. W Konkursie zostanie rozdanych 15 Nagród.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1.Na antenie Stacji Radiowej zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.

2.Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska piętnastu Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłali najciekawszy List.

3.W celu wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisję Konkursową, w składzie:

a) Artur Stróżewski

b) Adam Grązka

c) Justyna Folta.

4. Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu Nagród według swobodnej oceny nadesłanych Listów.

5.Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

7.Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako „Laureat Konkursu”, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody drogą mailową przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, z którego przysłany został List.

8. Laureat Konkursu wraz z powyższą informacją otrzyma Nagrodę, w postaci kodu, który należy wymienić na voucher w Punkcie Obsługi Klienta przy kasach E. Leclerc w Świdnicy, ul. Strzegomska 2, w dniach: 17-20 listopada 2021 r.

9. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowią własność Sponsora.

V. DANE OSOBOWE

1.Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie naadres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny doprzeprowadzenia Konkursu, przy czymwzakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających zKonkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym zprzepisów prawa.

6.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ichsprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioruNagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1.Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2.Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.

4.Uczestnik Konkursu udziela upoważnienia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie wterminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatorów lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail, z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz zdokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.