REGULAMIN AKCJI "TOP 500 - największa lista przebojów w Polsce" » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > REGULAMIN AKCJI “TOP 500 – największa lista przebojów w Polsce”

REGULAMIN AKCJI „TOP 500 – największa lista przebojów w Polsce”

REGULAMIN AKCJI „TOP 500 – największa lista przebojów w Polsce”

REGULAMIN AKCJI „TOP 500 – największa lista przebojów w Polsce”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji „TOP 500 – największa lista przebojów w Polsce” (dalej: „Akcja”) jest GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Akcja będzie organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzana na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Radio Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

3. Akcja będzie realizowana od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 4 lutego 2022 r. codziennie w audycjach nadawanych w godzinach 05:30-00:00, z których każda zwana będzie dalej „Audycją”.

4. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji.

5. Regulamin Akcji dostępny będzie przez cały czas trwania Akcji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Aby wziąć udział w Akcji zgłaszający („Zgłaszający”), poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL www.radiozloteprzeboje.pl:

– wybiera ulubioną piosenkę spośród propozycji Stacji Radiowej,

– wysyła swoje imię i numer telefonu („Zgłoszenie”).

2. Na potrzeby każdej Audycji nadawanej w czasie trwania Akcji prowadzący Audycję wybierze od 1 do 4 Zgłoszeń spełniających warunki wskazane w ust.1 powyżej.

3. Podczas Audycji prowadzący połączy się z wybranym Zgłaszającym i przeprowadzi z nim rozmowę, w trakcie której zapyta go, dlaczego zagłosował na daną piosenkę. Utwory wskazane w wybranym Zgłoszeniu będzie można usłyszeć na antenie Stacji Radiowej.

III. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Zgłaszających jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Akcji,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Akcji.

5. Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Akcji lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt III ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Akcji.

IV. PRAWA OSOBISTE I POKREWNE

1. Uczestnik wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Akcji oraz do eksploatacji głosu i ww. artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia głosu i z artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej.

3. Korzystanie z utrwalenia głosu i/lub artystycznego wykonania uczestnika Akcji w zakresie określonym w niniejszym punkcie Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika Akcji żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Akcji przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Akcji.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Akcji.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Akcji z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Zgłaszający nie odbierze połączenia – traci możliwość rozmowy na antenie Stacji Radiowej, a prowadzący Audycję wykonuje połączenie na numer kolejnego Zgłaszającego, wybranego według zasad określonych w pkt. II Regulaminu.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w niej uczestnika Akcji, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Akcji i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Akcji. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.radiozloteprzeboje.pl.