Strona Główna > Regulamin konkursu “Już się zieleni w Radiu Złote Przeboje”

Regulamin konkursu „Już się zieleni w Radiu Złote Przeboje”

Regulamin konkursu „Już się zieleni w Radiu Złote Przeboje”

Regulamin konkursu „Już się zieleni w Radiu Złote Przeboje

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Już się zieleni w Radiu Złote Przeboje” (dalej „Konkurs”) jest „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych zwana w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Konkurs będzie realizowany w dniu 21 marca 2022 r. między godziną 06:00 a 20:00 na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych dalej „Stacją Radiową” lub łącznie „Stacjami Radiowymi”. Tego dnia zostaną rozegrane trzy finały Konkursu (dalej łącznie „Finały” lub osobno „Finał”), według zasad opisanych w §2 ust. 1 i 2 Regulaminu.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7.Uczestnik, który uzyskał prawo do Nagrody w Konkursie nie może brać udziału w dalszych Finałach Konkursu.

8. W przypadku uzyskania prawa do Nagrody wbrew postanowieniu ustępu powyżej stosuje się zapisy § 7 ust. 4.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik Konkursu musi po usłyszeniu dźwięku śpiewania skowronka, zadzwonić na numer telefonu podany na antenie Stacji Radiowej przez „Prowadzącego”. Uczestnik, który jako pierwszy uzyska połączenie z Prowadzącym uzyskuje prawo do otrzymania Nagrody Gwarantowanej.

2. Uczestnik, który zgodnie z ustępem poprzedzającym otrzymał Nagrodę Gwarantowaną usłyszy od Prowadzącego „Pytanie konkursowe”. Jeśli w ciągu 5 (słownie: pięć) sekund udzieli poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe, uzyskuje prawo do otrzymania Nagrody Dodatkowej.

3. Uczestnik, który uzyskał prawo do Nagrody Gwarantowanej lub Nagrody Dodatkowej będzie nazywany w dalszej części regulaminu „Zwycięzcą”.

4. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez Prowadzącego. Ocena Prowadzącego jest ostateczna.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą gwarantowaną w każdym Finale Konkursu jest kwota pieniężna w wysokości 100 USD (słownie: sto dolarów) brutto („Nagroda Gwarantowana”).

2. Nagrodą dodatkową w każdym Finale Konkursu jest kwota pieniężna w wysokości 100 USD (słownie: sto dolarów) brutto („Nagroda Dodatkowa”).

3. Nagroda Gwarantowana i Nagroda Dodatkowa będą w dalszej części Konkursu zwane łącznie Nagrodami lub osobno Nagrodą. Nagroda zostanie wypłacona w polskich złotych, po przeliczeniu kwoty Nagrody według kursu średniego NBP ogłoszonego dnia 21 marca 2022 r.

4. Aby otrzymać Nagrodę Zwycięzca, który odbył z Prowadzącym rozmowę, o której mowa w § 2 ust. 1 jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego na jaki ma być przelana Nagroda.

5. Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 4.

6. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania nagrody Zwycięzcy Konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

§ 4. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1. Uczestnik wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia głosu i z artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej.

3. Korzystanie z utrwalenia głosu i/lub artystycznego wykonania uczestnika Konkursu w zakresie określonym w niniejszym punkcie Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika Konkursu żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazaniu Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie Nagrody.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl