REGULAMIN KONKURSU "Święta, święta i po świętach." » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU “Święta, święta i po świętach.”

REGULAMIN KONKURSU „Święta, święta i po świętach.”

REGULAMIN KONKURSU „Święta, święta i po świętach.”

REGULAMIN KONKURSU „Święta, święta i po świętach.”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Święta, święta i po świętach…”, zwanego dalej „Konkursem”, jest:

a. GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł.

b. DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

zwane w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Gwiazda Morza Hotel Management Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, adres: ul. Hryniewieckiego 12A, 84 – 120 Władysławowo, NIP: 5871699543, („Fundator”)

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon ” Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w dniu 19 kwietnia 2022 r. Finał Konkursu („Finał”) odbędzie w wyżej wskazanym terminie podczas audycji „Złote Przeboje na Dzień Dobry” nadawanej od godziny 06:00 do godz. 9:30, zwanej dalej „Audycją”.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.złoteprzeboje.tuba.pl

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: „Zgłaszający”) powinien zadzwonić na numer telefonu podany na antenie Stacji Radiowej w czasie określonym podczas Audycji i po uzyskaniu połączenia nagrać na automatycznej sekretarce zgłoszenie zawierające:

a) wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego;

b) odpowiedź na pytanie konkursowe podane w czasie trwania Audycji w dniu Konkursu („Zgłoszenie”).

2. Finalistą Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie („Finalista”).

3. W Finale udział weźmie 1 (jeden) Finalista, wyłoniony przez Komisję Konkursową zgodnie z ustępem poprzedzającym, spośród wszystkich kompletnych Zgłoszeń przesłanych do chwili zakończenia zbierania Zgłoszeń ogłoszonej podczas Audycji.

4. Finalista musi śledzić Audycję z Finałem i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji i odbyć z nim rozmowę. Jeżeli Finalista nie odbiorze telefonu, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zgłoszenie przepada, a prowadzący Audycję wykonuje połączenie na numer kolejnego Finalisty wybranego według zasad określonych w ustępach powyżej. Odbycie rozmowy z prowadzącym Audycję przez Finalistę powoduje przyznanie Finaliście tytułu laureata Konkursu („Laureat”) i prawa do Nagrody.

III. NAGRODA

1.Nagrodą w Konkursie dla Laureata jest voucher na dwudniowy pobyt w Hotelu Gwiazda Północy SPA&SPORT dla dwóch osób, o wartości 1999,00 (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto („Nagroda”).

a. Voucher należy zrealizować do dnia 30 grudnia 2022 roku w Hotelu Gwiazda Północy SPA&SPORT, ul. Hryniewieckiego 12A, (84-120) Władysławowo, poprzez okazanie go w recepcji hotelu.

2. W Konkursie wydana zostanie 1 (słownie: jedna) Nagroda opisana w ust. 1.

3. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na inną nagrodę rzeczową.

4. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył z prowadzącym Audycję rozmowę, o której mowa w pkt. II ust. 4, jest zobowiązany nie później niż w terminie 5 (słownie: pięciu ) dni od dnia tej rozmowy przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane Laureata Nagrody: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres, na jaki ma być przesłana Nagroda.

5. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na wskazany adres w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 4 powyżej.

6. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

7. Nagroda do czasu jej wydania Laureatowi Konkursu stanowi własność Fundatora.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2. Komisja Konkursowa obraduje podczas Audycji, wyłaniając Finalistę lub kolejne osoby, które zostaną Finalistami, jeśli Finalista nie odbierze telefonu, o którym mowa w pkt. II ust. 4 Regulaminu.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie podczas Audycji z Finałem oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia głosu i z artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej.

3. Korzystanie z utrwalenia głosu i/lub artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w niniejszym punkcie VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego o którym mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Zgłaszający nie odbierze połączenia – traci prawo do udziału w Konkursie.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.złoteprzeboje.tuba.pl