Regulamin konkursu "Visa - Żyje się lepiej" » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Regulamin konkursu “Visa – Żyje się lepiej”

Regulamin konkursu „Visa – Żyje się lepiej”

Regulamin konkursu „Visa – Żyje się lepiej”

Regulamin konkursu „Visa – Żyje się lepiej”

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu „Visa, – żyje się lepiej”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 126767, posiadająca numer NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym w wysokości 10.404,000 zł., zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej „Złote Przeboje” zwanej w dalszej części Regulaminu „Stacją Radiową”.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest VISA EUROPE Przedstawicielstwo w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisane do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych dnia 27.09.2004 pod numerem 2/R zwana dalej „Fundatorem”.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci telefonicznej dostępnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin.

7. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 27 września 2010 r. do dnia 8 października 2010r. Każdego dnia trwania Konkursu, w godzinach od 10:00 do 19:00 odbędzie się jedna edycja Konkursu.

9. Tekst Regulaminu Konkursu dostępny będzie, przez cały czas jego trwania, do wglądu w siedzibie Radia Złote Przeboje w Warszawie oraz na www.zloteprzeboje.pl

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie, należy w dniach od 27 września 2010 roku do dnia 8 października 2010 r., w danej edycji Konkursu, po zadanym na antenie Stacji Radiowej pytaniu, zadzwonić na numer 022 4444 000, i podać prawidłową odpowiedź na zadane pytanie.

2. Koszt połączenia według cenników poszczególnych operatorów.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

4. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie jeden raz .

III. Nagrody.

Nagrodami w Konkursie jest 5 (słownie: pięć). kart przedpłaconych wraz z wkładem 500 zł (słownie: pięćset złotych) każda, zwana osobno „Nagrodą”, przyznawane w każdej edycji trwania Konkursu na zasadach opisanych w pkt IV poniżej. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody wskazanej w niniejszym punkcie Regulaminu, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie tej nagrody nie będzie możliwe.

IV. Nagrody i zasady ich przyznawania.

1. Prawo do otrzymania Nagrody uzyskuje Uczestnik Konkursu, który dodzwoni się do Organizatora i jako pierwszy w danej edycji Konkursu, wskaże poprawną odpowiedź na zadane na antenie Stacji Radiowej pytanie.

2. Z zastrzeżeniem treści pkt III Regulaminu, Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

3. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany telefonicznie o przyznaniu prawa do Nagrody. Uczestnik Konkursu, któremu przyznana została Nagroda, zobowiązany jest do dokonania z Fundatorem ustaleń, co do miejsca, terminu i sposobu realizacji prawa do Nagrody. Odmowa dokonania ustaleń co do sposobu realizacji prawa do Nagrody, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub nie dokonanie tych uzgodnień w terminie do dnia 30 października 2010., skutkuje przepadkiem Nagrody.

V. Dane osobowe.

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów związanych z realizacją Konkursu w tym wydania przyznanych Nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swych danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2002, Nr 101. poz.926].

VI. Reklamacje i odpowiedzialność.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu i przyznawanych Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie, w terminie do dnia 30 października 2010 r

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w punkcie I ust.1 niniejszego regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu składającego reklamację uczestnika, bądź nr telefonu, z którego wykonano połączenie, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń telefonicznych przez osoby nieuprawnione.

9. Za wszelkie roszczenia Uczestników Konkursu lub osób trzecich, związane z wydaniem oraz realizacją przyznanych Uczestnikom Konkursu nagród odpowiedzialność ponosi Fundator.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów sieci telefonicznych lub Uczestników Konkursu.

3. Nawiązując połączenie pod numer wskazany w pkt. II ust. 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika – w tym odmówić mu przyznania Nagrody – jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z niniejszym Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.