Jedź nad morze na Scorpions z Radiem Złote Przeboje. Zgarnij bilety VIP! » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Jedź nad morze na Scorpions z Radiem Złote Przeboje. Zgarnij bilety VIP!

Jedź nad morze na Scorpions z Radiem Złote Przeboje. Zgarnij bilety VIP!

Weź udział w konkursie i wygraj bilety VIP na pulsujący rockiem koncert grupy Scorpions! Posłuchaj na żywo kultowego „Wind of change” i wielu innych legendarnych numerów. Jak zgarnąć wejściówki? Podpowiadamy czujnym słuchaczom Radia Złote Przeboje. Powodzenia!

Koncert grupy Scorpions odbędzie się już 22 czerwca w trójmiejskiej Ergo Arenie. Radio Złote Przeboje jest patronem medialnym wydarzenia. W związku z tym na antenie organizujemy konkurs, w którym do wygrania będą dwa podwójne bilety VIP! Dedykowane wejście, catering, bar i doskonały widok na scenę. Czy kogoś jeszcze trzeba namawiać?

Jedź nad morze na Scorpions z Radiem Złote Przeboje. Jak wygrać bilety VIP?

Słuchaj uważne Radia Złote Przeboje 12 i 13 czerwca. Wejdź do gry, wykaż się wiedzą i… tyle wystarczy! Wejściówki VIP na koncert Scorpions w Gdańsku mogą trafić w Twoje ręce!

Regulamin konkursu „Jedź nad morze na Scorpions z Radiem Złote Przeboje – edycja II”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Jedź nad morze na Scorpions z Radiem Złote Przeboje” (dalej: „Konkurs”) jest „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Radio Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 12 czerwca 2023 r. do dnia 13 czerwca 2023 r. Finały Konkursu (zwane dalej „Finałem”) będą odbywać się raz dziennie w dniach 12 czerwca 2023 r. w audycji „Złoty Środek dnia” nadawanej od godz. 9:00 do godz. 14:00, oraz 13 czerwca w audycji „Dobre popołudnie” nadawanej od godz. 14:00 do godz. 18:00 dalej jako „Audycje”.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) w dniach 12 i 13 czerwca 2023 r. musi śledzić audycje w Stacji Radiowej. W trakcie trwania audycji po wybrzmieniu piosenki „Wind of change”, Prowadzący na antenie przedstawia zadanie konkursowe, które brzmi „Dobry koncert na początek lata jest jak…”. Aby wziąć udział należy w ciągu jednej godziny od wywołania konkursu zadzwonić na numer podany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej i po uzyskaniu połączenia nagrać na automatycznej sekretarce Stacji Radiowej zgłoszenie zawierające odpowiedź na Zadanie konkursowe oraz imię i numer telefonu Zgłaszającego („Zgłoszenie”).

2. Do oceny Komisji Konkursowej zostaną przedłożone Zgłoszenia kompletne i spełniające pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie. Zgłoszenia zawierające najciekawszą, w ocenie Komisji Konkursowej, odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w ust. 1, zostaną włączone do puli Zgłoszeń finałowych. W każdym Finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia nagrane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed daną Audycją z Finałem.

3. Uczestnik musi śledzić Audycję z Finałem i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji i odbyć z nim rozmowę. Jeżeli Uczestnik nie odbierze telefonu, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zgłoszenie przepada, a prowadzący Audycję wykonuje połączenie na numer kolejnego Uczestnika wybranego według zasad określonych w ustępach powyżej.

4. Podczas finału Prowadzący Audycję łączy na antenie dwoje Zgłaszających, którzy spełnili wymagania wskazane w ust. 1 i których Zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję Konkursową jako najciekawsze. Prowadzący zadaje pytania kolejno, po dwa pytania każdemu ze Zgłaszających. Zgłaszający na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań mają 3 sekundy. Wygrywa ten słuchacz, który zdobędzie więcej punktów. Jeśli po dwóch rundach pytań między Zgłaszającymi jest remis, to Prowadzący zadaje pytanie finałowe, skierowane do obu Zgłaszających. Ten Zgłaszający, który zgłosi się do odpowiedzi jako pierwszy swoim imieniem ma możliwość na udzielenie odpowiedzi. Jeśli odpowie dobrze, to zostaje Laureatem Konkursu. Jeśli udzieli złej odpowiedzi, to automatycznie Laureatem Konkursu zostaje drugi Zgłaszający, który nie udzielił odpowiedzi na ostatnie pytanie.

III. NAGRODY

1.Nagrodą główną dla Laureatów każdej z rund konkursowych będą dwa bilety VIP o wartości 1799 PLN na koncert zespołu Scorpions w Ergo Arenie w Gdańsku, który odbędzie się 22.06.2023 r. o godzinie 20:00 („Nagroda”).

2. Podczas trwania konkursu zostaną wydane dwie takie nagrody.

3. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, o którym mowa w pkt. II ust. 4, , jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia odbycia rozmowy z Prowadzącym, przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody.

5. Organizator lub fundator nagród zastrzegają sobie prawo zamiany danej Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej Nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

6. Laureat traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wskazanych w ust. 4 powyżej.

7. W przypadku Nagród fundowanych przez fundatora Nagród, do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując Nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

8. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na podany adres w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję z Konkursem.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Zgłaszających jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@radioagora.pl, lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), w kilku lub wszystkich poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

CELE / PODSTAWA PRAWNA / OKRES PRZECHOWYWANIA

Przeprowadzenie Konkursu (obsługa Zgłoszeń, obsługa Zgłaszających i Laureatów, wyłonienie Laureatów, ogłoszenie Laureatów, utrwalenie i publikacja głosu Zgłaszających, przekazanie Nagrody), obsługa reklamacji dotyczących Konkursu,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze Zgłoszeń, utrwaleniu i publikacji głosu Zgłaszających, wyłonieniu Laureatów, ogłoszeniu Laureatów, obsłudze Zgłaszających i Laureatów, w tym przekazaniu Nagrody, obsłudze reklamacji dotyczących Konkursu),

przez czas trwania Konkursu i kolejne 51 dni od daty zakończenia Konkursu.

Wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Laureatów,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych obowiązków Administratora.

Obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń),

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń),

przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń.

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym kurierom, Poczcie Polskiej, usługodawcom, którzy wykonują na rzecz Organizatora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcom usług teleinformatycznych, a w przypadku Laureatów – ponadto podmiotom zajmującym się realizacją i wydaniem Nagrody.

5. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i do przeniesienia danych.

6. Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), ale niezbędne do udziału w Konkursie lub odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do zdjęć i utworów zawartych w Zgłoszeniu oraz wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej swojej wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w pkt. VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu lub jego poszczególne elementy, będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

7. Uczestnik oświadcza, że z chwilą przekazania zgłoszenia, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku i głosu w ramach realizacji Konkursu i celów określonych w niniejszym Regulaminie, a także że pozyskał zgody na wykorzystanie wizerunków osób bliskich przekazanych w ramach Zgłoszenia konkursowego, na polach eksploatacji i w zakresie określonych w powyższych ustępach.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z finalistą, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli finalista nie odbiera połączenia, traci prawo do Nagrody.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.