"Mam to po mamie" w Radiu Złote Przeboje [REGULAMIN KONKURSU] » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > „Mam to po mamie” w Radiu Złote Przeboje [REGULAMIN KONKURSU]

„Mam to po mamie” w Radiu Złote Przeboje [REGULAMIN KONKURSU]

Cechy wyglądu i charakteru dziedziczymy po naszych rodzicach. Czasem coś po mamie, a czasem po tacie. Pod koniec maja przypada pewne wyjątkowe święto. Mowa oczywiście o Dniu Matki. Z tej okazji na antenie Radia Złote Przeboje przeprowadzamy konkurs i zachęcamy słuchaczy do zabawy!

REGULAMIN KONKURSU „Mam to po mamie”

Dalej: „Regulamin”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Mam to po mamie”, zwanego dalej „Konkursem”, jest:

a. GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 5212897003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł,

b. DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000,00 zł, zwane łącznie w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest PAN BUKIET SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonce (34-480), ul. Krakowska 7 19, NIP: 7352904081, zwana w dalszej części Regulaminu również „Fundatorem”.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Radio Złote Przeboje” zwanych w dalszej części Regulaminu „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 22 maja 2023 r. do dnia 26 maja 2023 r. Finały Konkursu (zwane dalej „Finałem”) będą odbywać się dwa razy 25 maja i trzy razy w dniu 26 maja w wyżej wskazanym okresie w audycjach „Poranek Radia Złote Przeboje” nadawanej od godz. 6:00 do godz. 9:30, „Audycja Radia Złote Przeboje” nadawanej od godz. 9:30 do godz. 14:00, „Dobre

popołudnie + Piątek jak marzenie” nadawanej od godz. 14:00 do godz. 18:00, dalej jako „Audycja”.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Każdy uczestnik Konkursu, który wziął udział w Konkursie i uzyskał prawo do Nagrody nie może brać udziału w kolejnych Finałach Konkursu.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) w okresie od dnia 22 maja 2023 r. do dnia 26 maja 2023 r. do godziny 16.00 wysyła za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl albo aplikacji mobilnej Stacji Radiowej („Formularz”) list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego oraz imienia i numeru telefonu kontaktowego matki („Zgłoszony”) oraz odpowiedzią na otwarte pytanie konkursowe podane na antenie Stacji Radiowej oraz w Formularzu („Zgłoszenie”): Co odziedziczyłeś po mamie?

2. Finalistą Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie („Finalista”). W każdym Finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed daną Audycją z Finałem.

3. Finalista oraz Zgłoszony muszą śledzić Audycję z Finałem i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji i odbyć z nim rozmowę. Jeżeli Finalista lub Zgłoszony nie odbiorą telefonu, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zgłoszenie przepada, a prowadzący Audycję wykonuje połączenie na

numer kolejnego Finalisty i Zgłoszonego wybranego według zasad określonych w ustępach powyżej. Odbycie rozmowy z prowadzącym Audycję przez Finalistę i Zgłoszonego powoduje przyznanie Finaliście tytułu „Laureata” i prawa do Nagrody.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie dla Laureata jest bukiet kwiatów o wartości 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych brutto („Nagroda”).

2. Łącznie w okresie realizacji Konkursu wydanych zostanie 5 (słownie: pięć) Nagród opisanych w ust. 1.

3. Aby otrzymać Nagrodę Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia tej rozmowy przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane niezbędne do wysłania Nagrody: imię i nazwisko oraz adres pocztowy.

4. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 powyżej.

5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

6. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowią własność Fundatora.

7. W przypadku nieprzekazania danych określonych w ust. 3 powyżej we wskazanym terminie, prawo do nagrody wygasa.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowią Sekretarz Redakcji oraz prowadzący Audycję z Konkursem.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), w kilku lub wszystkich poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

CELE / PODSTAWA PRAWNA / OKRES PRZECHOWYWANIA:

przeprowadzenie Konkursu (obsługa Zgłoszeń, obsługa Zgłaszających, Finalistów, Zgłoszonych i Laureatów, wyłonienie Laureatów, przekazanie Nagrody), obsługa reklamacji dotyczących Konkursu,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze Zgłoszeń, wyłonieniu Laureatów, obsłudze Zgłaszających, Zgłoszonych, Finalistów,

przez czas trwania Konkursu i kolejne 51 dni od daty zakończenia Konkursu, Laureatów, w tym wydaniu / dostarczeniu Nagród, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu),

wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Konkursu,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych obowiązków Administratora,

obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń),

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń),

przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń.

4. Dane osobowe Zgłoszonych tj. imię i numeru telefonu kontaktowego matki Zgłaszającego, będą przetwarzane w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE / PODSTAWA PRAWNA / OKRES PRZECHOWYWANIA:

przeprowadzenie Konkursu (obsługa, Zgłoszeń, obsługa Zgłoszonych i Laureatów, wyłonienie Laureatów, przekazanie Nagrody),

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze Zgłoszeń, wyłonieniu Laureatów, obsłudze Zgłoszonych i Laureatów, w tym wydaniu / dostarczeniu Nagród, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu),

przez czas trwania Konkursu i kolejne 51 dni od daty zakończenia Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu,

wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Konkursu,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych obowiązków Administratora,

obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń),

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń),

przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń.

5. Źródłem, z którego Organizator pozyskał dane osobowe Zgłoszonych, jest Zgłaszający, który przesłał Zgłoszenie. W przypadku Zgłaszającego dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

6. Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym kurierom, Poczcie Polskiej, usługodawcom, którzy wykonują na rzecz Organizatora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcom usług teleinformatycznych, a w przypadku Laureatów – ponadto podmiotom zajmującym się realizacją i wydaniem Nagrody.

7. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i do przeniesienia danych.

8. Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

11. Zgłaszający zobowiązany jest do przekazania Zgłoszonym Regulaminu wraz z zawartym w pkt V obowiązkiem informacyjnym, tak, aby mogli się z nim zapoznać przed wysłaniem Zgłoszenia.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do zdjęć i utworów zawartych w Zgłoszeniu oraz wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie

Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający, w imieniu swoim i Zgłoszonego wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach uczestnictwa w Konkursie Zgłaszającego i Zgłoszonego, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania w zakresie określonym w pkt. VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez Zgłaszającego Konkursu lub jego poszczególne elementy, będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zgłaszający Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

7. Zgłaszający oświadcza, że z chwilą przekazania Zgłoszenia, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku i głosu w ramach realizacji Konkursu i celów określonych w niniejszym Regulaminie, a także że pozyskał zgody na wykorzystanie wizerunków i głosu osób bliskich przekazanych w ramach Zgłoszenia konkursowego, na polach eksploatacji i w zakresie określonych w powyższych ustępach.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o niekontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem Konkursu, z powodu złej jakości połączenia. Jeżeli nie uda się w kolejnej próbie połączenia z tą osobą nawiązać połączenia zadowalającej, jakości, Organizator – decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym pkt. II ust. 2 Regulaminu.

3. Wysyłając Zgłoszenie zgodnie z pkt. II Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. Wysyłając Zgłoszenie Zgłaszający potwierdza ponadto, że Zgłoszony nie złoży zastrzeżeń wobec Organizatora wobec wykorzystania jego danych podanych w Zgłoszeniu, na zasadach określonych Regulaminem.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *