Mistrzostwa majsterkowiczów w Radiu Złote Przeboje [REGULAMIN KONKURSU] » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Mistrzostwa majsterkowiczów w Radiu Złote Przeboje [REGULAMIN KONKURSU]

Mistrzostwa majsterkowiczów w Radiu Złote Przeboje [REGULAMIN KONKURSU]

W przeprowadzonych „Mistrzostwach majsterkowiczów w Radiu Złote Przeboje” wyłonimy jednego mistrza oraz kilku wicemistrzów! Żadna z osób biorących udział w pojedynku na antenie nie odejdzie z pustymi rękoma. Do zgarnięcia elektronarzędzia marki Stanley Fatmax od Domitechu!

REGULAMIN KONKURSU „Mistrzostwa majsterkowiczów w Radiu Złote Przeboje” (dalej: „Regulamin”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Mistrzostwa majsterkowiczów w Radiu Złote Przeboje”, zwanego dalej „Konkursem”, jest:

a. GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł.

b. DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych, zwane w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy (85-157), Górzyskowo 2A, NIP: 5542926469, zwana w dalszej części Regulaminu również „Fundatorem”.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Radio Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 21 kwietnia 2023 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r. Od dnia 24 kwietnia 2023 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r. w audycji „Dobre popołudnie + Piątek jak marzenie” nadawanej od godz. 14:00 do godz. 18:00, dalej jako „Audycja”, rozgrywać się będą Rundy Konkursu (dalej łącznie „Rundy” lub osobno „Runda”). Łącznie odbędzie się 5 (słownie: pięć) Rund Konkursu, przy czym jako ostatnia, w dniu 28 kwietnia 2023 r. odbędzie

się Runda Finałowa („Runda Finałowa”), w której przyznana zostanie Nagroda Główna.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Laureat Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody Pocieszenia nie może brać udziału w kolejnych Rundach Konkursu.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.zloteprzeboje.pl.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) w okresie od dnia 21 kwietnia 2023 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r. do godziny 12.00 wysyła za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl albo aplikacji mobilnej Stacji Radiowej („Formularz”) list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego oraz odpowiedzią na otwarte zadanie konkursowe podane na antenie Stacji Radiowej oraz w Formularzu („Zgłoszenie”): Co czyni Cię mistrzem majsterkowiczów?

2. Prawo do dalszego udziału w Konkursie na zasadach opisanych w ustępach poniżej uzyskują Zgłaszający, którzy w ocenie Komisji Konkursowej napisali najciekawsze uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz spełniają pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie.

3. Zgłaszający muszą śledzić Audycje i odebrać telefon od prowadzącego Rundę Konkursu, aby wziąć udział w Rundzie Konkursu. Jeżeli Zgłaszający nie odbierze telefonu, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zgłoszenie przepada, a prowadzący Rundę Konkursu wykonuje połączenie na numer kolejnego Zgłaszającego wybranego według zasad określonych w ustępach powyżej.

Zgłaszający, o których mowa w ust. 2 i zdaniach powyżej, z którymi udało się nawiązać połączenie telefoniczne, rywalizują między sobą w rundach Konkursu odpowiadając na pytania zadawane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego Rundę Konkursu.

4. W każdej Rundzie dwaj Zgłaszający odpowiadają na jednakową liczbę pytań. Zadanie po jednym pytaniu każdemu Zgłaszającemu będzie określone jako tura pytań. Runda trwa do momentu, gdy w danej turze pytań jeden Zgłaszający udzieli błędnej odpowiedzi, a drugi odpowiedzi poprawnej.

5. Każdy ze Zgłaszających rywalizujących na antenie Stacji Radiowej ma 5 sekund na odpowiedź na zadane pytanie. Brak udzielenia odpowiedzi w ciągu 5 sekund równoznaczny jest z podaniem odpowiedzi błędnej.

6. Konkurs będzie realizowany zgodnie z poniższymi zasadami:

a. prawo do udziału w pierwszej Rundzie uzyskuje dwóch Zgłaszających wybranych zgodnie z ust. 2 powyżej spośród Zgłoszeń, które wpłynęły do godz. 12:00 w dniu 24 kwietnia 2023 r.;

b. w drugiej Rundzie bierze udział Zgłaszający, który wygrał pierwszą Rundę oraz Zgłaszający będący autorem najciekawszego Zgłoszenia, które wpłynęło do momentu rozpoczęcia rozgrywania drugiej Rundy;

c. w trzeciej Rundzie bierze udział Zgłaszający, który wygrał drugą Rundę oraz Zgłaszający będący autorem najciekawszego Zgłoszenia, które wpłynęło do momentu rozpoczęcia rozgrywania trzeciej Rundy;

d. w czwartej Rundzie bierze udział Zgłaszający, który wygrał trzecią Rundę oraz Zgłaszający będący autorem najciekawszego Zgłoszenia, które wpłynęło do momentu rozpoczęcia rozgrywania czwartej Rundy;

e. w Rundzie Finałowej bierze udział Zgłaszający, który wygrał czwartą Rundę oraz Zgłaszający będący autorem najciekawszego Zgłoszenia, które wpłynęło do zakończenia okresu zbierania Zgłoszeń w Konkursie;

f. zwycięzca Rundy Finałowej uzyskuje tytuł „Laureata Nagrody Głównej” oraz prawo do Nagrody Głównej.

7. Zgłaszającym, którzy brali udział w Rundzie, lecz nie zostali zwycięzcami Rundy przysługuje prawo do Nagrody Pocieszenia (dalej „Laureat Nagrody Pocieszenia”);

8. Laureat Nagrody Głównej i Laureaci Nagród Pocieszenia będą zwani dalej łącznie Laureatami lub osobno: Laureatem.

9. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez prowadzącego Audycję. Ocena prowadzącego Audycję jest ostateczna.

III. NAGRODY

1. Nagrodą Główną w Konkursie dla Laureata Nagrody Głównej jest wiertarko-wkrętarka Stanley Fatmax SFMCD721D2K o wartości 682 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa) brutto („Nagroda Główna”).

2. Łącznie w okresie realizacji Konkursu wydana zostanie 1 (słownie: jedna) Nagroda opisana w ust. 1.

3. Nagrodą Pocieszenia jest wkrętak akumulatorowy 4V FATMAX FMHT66719-0 STANLEY o wartości 185 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć) brutto („Nagroda Pocieszenia”).

4. Łącznie w okresie realizacji Konkursu wydanych zostanie 5 (słownie: pięć) Nagród opisanych w ust. 3.

5. Aby otrzymać Nagrodę Główną Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia tej rozmowy przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane Laureata Nagrody: imię i nazwisko oraz adres pocztowy, na jaki ma być przesłana Nagroda.

6. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 5 powyżej.

7. Aby otrzymać Nagrodę Pocieszenia Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia tej rozmowy przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane Laureata Nagrody: imię i nazwisko oraz adres pocztowy, na jaki ma być przesłana Nagroda.

8. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 7 powyżej.

9. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

10. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowią własność Fundatora.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowią Sekretarz Redakcji oraz prowadzący Audycję z Konkursem.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

a. przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej swojej wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie

powstaną w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu lub jego poszczególne elementy, będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

7. Uczestnik oświadcza, że z chwilą przekazania zgłoszenia, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku i głosu w ramach realizacji Konkursu i celów określonych w niniejszym Regulaminie, a także że pozyskał zgody na

wykorzystanie wizerunków osób bliskich przekazanych w ramach Zgłoszenia konkursowego, na polach eksploatacji i w zakresie określonych w powyższych ustępach.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o niekontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem Konkursu, z powodu złej jakości połączenia. Jeżeli nie uda się w kolejnej próbie połączenia z tą osobą nawiązać połączenia zadowalającej jakości, Organizator – decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do

uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w ust. 2 i 3 pkt. II Regulaminu.

3. Wysyłając Zgłoszenie zgodnie z pkt. II Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *