Przedłużamy majówkę w Radiu Złote Przeboje [REGULAMIN KONKURSU] » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Przedłużamy majówkę w Radiu Złote Przeboje [REGULAMIN KONKURSU]

Przedłużamy majówkę w Radiu Złote Przeboje [REGULAMIN KONKURSU]

Tegoroczna majówka okazała się dla Ciebie za krótka? A może rozczarowała Cię pogoda lub przeraziły wysokie ceny w kurortach? Nie przejmuj się – można to nadrobić, bo przed nami jeszcze kilka majowych weekendów. Teraz w Radiu Złote Przeboje… przedłużamy majówkę! Zgarnij nawet 2000 złotych i zrealizuj swoje majowe plany. Nowy rower? Weekendowy wypad nad morze? A może altana na Twojej działce? Weź udział w zabawie i wydaj wygrane pieniądze na co chcesz!

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Przedłużamy majówkę w Radiu Złote Przeboje” (dalej: „Konkurs”) jest „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub sponsorzy.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Radio Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 3 maja 2023 r. do dnia 19 maja 2023 r. Finały Konkursu (zwane dalej „Finałem”) będą odbywać się raz dziennie w dniach 8-19 maja 2023 r. o godzinie 12:35 w audycji „Złoty Środek dnia” nadawanej od godz. 9:15 do godz. 14:00 od poniedziałku do czwartku oraz w piątki o godz. 14:35 w audycji „Dobre Popołudnie” nadawanej od godz. 14:00 do godz. 18:00, dalej nazywane „Audycją” bądź zbiorczo „audycjami”.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) w okresie od dnia 3 maja 2023 r. od godz. 16:00 do dnia 19 maja 2023 r. do godziny 14.00 wysyła za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie konkursowej www.zloteprzeboje.pl albo aplikacji mobilnej Stacji Radiowej („Formularz”) zgłoszenie zawierające:

a. odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe podane na antenie Stacji Radiowej oraz w Formularzu („Zgłoszenie”): Na co zabrakło Ci czasu w majówkę?

b. wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego,

dalej jako „Zgłoszenie”.

2. . W każdym Finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed daną Audycją z Finałem. Prawo do dalszego udziału w Konkursie na zasadach opisanych poniżej uzyskują Zgłaszający, którzy w ocenie Komisji Konkursowej napisali najciekawszą odpowiedź na pytanie otwarte, o którym mowa w ust. 1a) powyżej oraz spełniają pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie.

3. Zgłaszający musi śledzić Audycję z Finałem i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji i odbyć z nim rozmowę. Jeżeli Zgłaszający nie odbierze telefonu, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zgłoszenie przepada, a prowadzący Audycję wykonuje połączenie na numer kolejnego Uczestnika wybranego według zasad określonych w ustępach powyżej. Odbycie rozmowy z prowadzącym Audycję przez Zgłaszającego powoduje przyznanie tytułu laureata Konkursu („Laureat”) i prawa do Nagrody.

III. NAGRODY

1.Nagrodą główną dla Laureatów w każdym z Finałów odbywających się w dniach poniedziałek-czwartek będą zestawy gadżetów Radia Złote Przeboje o wartości 150 PLN brutto.

2. Nagrodą główną dla Laureatów w każdym z Finałów odbywających się w piątki będzie 2000 PLN wypłacane przelewem bankowym.

4. Nagroda główna i nagrody dodatkowe będą dalej łącznie zwane „Nagrodą”.

5. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył z Organizatorem rozmowę w dniach poniedziałek-czwartek, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody.

6. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył z Organizatorem rozmowę w piątek, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko, adres oraz numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana nagroda.

7. Organizator lub fundator nagród zastrzegają sobie prawo zamiany danej Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej Nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

8. Laureat traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wskazanych w ust. 4 powyżej.

9. W przypadku Nagród fundowanych przez fundatora Nagród, do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując Nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

10. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na podany adres w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję z Konkursem.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane kilku lub wszystkich poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym:

i. obsługi Zgłoszeń;

ii. obsługi Laureatów i Zgłaszających;

iii. wyłonienia i ogłoszenia Laureatów;

iv. przekazania Nagrody,

v. utrwalenia i publikacji głosu Laureatów lub Zgłaszających;

vi. obsługi reklamacji dotyczących Konkursu;

– gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a dane będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia Konkursu;

b) wykonanie obowiązków ustawowych Administratora, w tym w zakresie przepisów z zakresu rachunkowości i podatkowych – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych obowiązków Administratora;

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a dane będą przechowywane do chwili przedawnienia tych roszczeń.

4. Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i do przeniesienia danych.

6. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt. V ust. 3 lit a) lub c) z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do utworów zawartych w Zgłoszeniu oraz wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej swojej wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w pkt. VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu lub jego poszczególne elementy, będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Laureat nie odbiera połączenia, traci prawo do Nagrody.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *