„Radio Złote Przeboje robi Ci urlop” [REGULAMIN KONKURSU] » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > „Radio Złote Przeboje robi Ci urlop” [REGULAMIN KONKURSU]

„Radio Złote Przeboje robi Ci urlop” [REGULAMIN KONKURSU]

„Radio Złote Przeboje robi Ci urlop”! Przedstawiamy regulamin konkursu Radia Złote Przeboje.

Regulamin konkursu „Radio Złote Przeboje robi Ci urlop”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Radio Złote Przeboje robi Ci urlop” (dalej „Konkurs”) jest:

a. „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem” i

b. „DORADZTWO MEDIOWE” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

zwane w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Konkurs będzie realizowany w okresie od 19 czerwca do 14 lipca 2023 r. i emitowany od 26 czerwca do 14 lipca 2023 r. w godzinach 08:00 – 20:00. W każdym tygodniu emisji Konkursu rozegrane zostaną cztery Finały Dnia. Finały Dnia rozgrywane będą od poniedziałku do czwartku, po jednym dziennie. W każdy piątek w okresie emisji Konkursu zostaną rozegrane dwa Półfinały i jeden Finał Tygodnia.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i sponsor Grupa OLX Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963, numer identyfikacji podatkowej NIP 7792433421, REGON: 362117960, Kapitał zakładowy 1 510 000,00 PLN, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7.Uczestnik, który uzyskał prawo do Nagrody Dnia lub/i Nagrody Tygodnia nie może brać udziału w Finałach Dnia rozgrywanych w dalszych tygodniach Konkursu.

8. W przypadku uzyskania prawa do Nagrody wbrew postanowieniu ustępu powyżej stosuje się zapisy § 8 ust. 3.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: „Zgłaszający”) wysyła w okresie od 19 czerwca 2023 r. do 13 lipca 2023 r. za pośrednictwem formatki opublikowanej na www.zloteprzeboje.pl i w aplikacji Stacji Radiowej Zgłoszenie zawierające:

a) odpowiedź na pytanie: „W jaki sposób Radio Złote Przeboje robi Ci urlop?”;

b) wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego.

2. Prawo do dalszego udziału w Konkursie na zasadach opisanych w ustępach poniżej uzyskują Zgłaszający, którzy w ocenie Komisji Konkursowej napisali najciekawsze uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1a) powyżej oraz spełniają pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie.

3. Aby wejść do Finału Dnia Zgłaszający, o których mowa w ust. 2 powyżej, muszą odebrać połączenie od prowadzącego Konkurs. Zgłaszający, z którymi udało się nawiązać połączenie telefoniczne, uzyskują prawo do Nagrody Dnia i przechodzą do Półfinałów (dalej: Półfinaliści).

4. Podczas Półfinałów Prowadzący Audycję łączy na antenie dwoje Półfinalistów. Prowadzący zadaje pytania kolejno, po dwa pytania każdemu ze Półfinalistów. Zgłaszający na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań mają 3 sekundy. Pierwsze pytanie będzie pytaniem o tematyce muzycznej, następne pytania będą związane z tematyką wakacji i geografii Polski. Wygrywa ten słuchacz, który zdobędzie więcej punktów. Jeśli po dwóch rundach pytań między Półfinalistami jest remis, to Prowadzący zadaje pytanie finałowe, skierowane do obu Półfinalistów. Ten Półfinalista który zgłosi się do odpowiedzi jako pierwszy swoim imieniem ma możliwość na udzielenie odpowiedzi. Jeśli odpowie dobrze, to zostaje Finalistą Konkursu i przechodzi do Finału Tygodnia. Jeśli udzieli złej odpowiedzi, to automatycznie Finalistą Konkursu zostaje drugi Półfinalista, który nie udzielił odpowiedzi na ostatnie pytanie oraz przechodzi do Finału Tygodnia.

5. Finaliści, wyłonieni zgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5 powyżej rywalizują między sobą w Finale Tygodnia. Finały Tygodnia będą odbywać się na tych samych zasadach, co Półfinały Konkursu.

7. Finalista, który zwycięży w Finale Tygodnia uzyskuje prawo do Nagrody Tygodnia.

9. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez prowadzącego Konkurs. Ocena prowadzącego Konkurs jest ostateczna.

10. Półfinaliści i Finaliści, którzy uzyskali prawo do Nagrody Dnia, Nagrody Tygodnia lub Nagrody Dodatkowej będą zwani w dalszej części regulaminu „Laureatami”.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą Dnia jest głośnik JBL Essential i zestaw gadżetów Radia Złote Przeboje oraz 2 leżaki i parawan od Fundatora o wartości nieprzekraczającej 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) złotych.

2. Nagrodą Tygodnia jest:

a) w Finale Tygodnia w dniu 30 czerwca 2023 r. – voucher na pobyt w domku w wiosce Village Mielno w Mielnie – o łącznej wartości 5000 (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. Voucher można zrealizować w terminie do dnia 26 czerwca 2024 r.

b) w Finale Tygodnia w dniu 7 lipca 2023 r. – voucher na pobyt w całorocznym domku z jacuzzi w Szkotowie na Mazurach – o łącznej wartości 5000 (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. Voucher można zrealizować w terminie do dnia 7 lipca 2024 r.

c) w Finale Tygodnia w dniu 14 lipca 2023 r. – voucher na pobyt w domku dla 4-6 osób w Zakopanem – o łącznej wartości 5000 (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. Voucher można zrealizować w terminie do dnia 14 lipca 2024 r.

zwane dalej łącznie „Nagrodami Tygodnia” lub osobno „Nagrodą Tygodnia”.

3. Organizator Konkursu ma prawo przyznać zestaw gadżetów z logo Stacji Radiowej o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 (słownie: dwustu) złotych brutto Zgłaszającym, którzy nie wzięli udziału w Finałach Dnia, Półfinałach i Finałach Tygodnia („Nagroda Dodatkowa”).

4. Nagroda Dnia, Nagroda Tygodnia i Nagroda Dodatkowa zwane są łącznie „Nagrodą”.

5. Laureaci i Zgłaszający, którzy uzyskali prawo do Nagrody zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody przez Organizatora telefonicznie.

6. Aby otrzymać Nagrodę Dnia Laureaci są zobowiązani nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia rozmowy wskazanej w ustępie powyżej, przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego na jaki ma być przelana Nagroda Dnia oraz przesłać na adres: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu do przesłania części rzeczowej Nagrody Dnia.

7. Aby otrzymać Nagrodę Dodatkową Zgłaszający, który uzyskał prawo do Nagrody Dodatkowej, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia rozmowy wskazanej w ustępie 5, przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko, adres na jaki ma być przesłana Nagroda.

8. Laureat, który uzyskał prawo do Nagrody Tygodnia, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia rozmowy wskazanej w ustępie 5, przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje imię, nazwisko, adres na jaki ma być przesłana Nagroda.

9. Laureaci i Zgłaszający tracą prawo do otrzymania Nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 6 – 8.

10. W przypadku, jeśli łączna wartość Nagrody danego Laureata przekroczy kwotę 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Fundator nagród przyzna temu Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości podatku dochodowego, jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fundator nagród zobowiązany będzie potrącić i odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie, nie podlega wypłacie.

11. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania nagrody uczestnikowi konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

§ 4. Komisja Konkursowa

1. Komisję Konkursową stanowi prowadzący Konkurs.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed każdym Finałem Dnia rozgrywanym w Konkursie.

§ 5. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w § 5 Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), w kilku lub wszystkich poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

CELE / PODSTAWA PRAWNA / OKRES PRZECHOWYWANIA

przeprowadzenie Konkursu (obsługa, Zgłoszeń, obsługa Zgłaszających i Laureatów, wyłonienie Laureatów, ogłoszenie Laureatów, utrwalenie i publikacja głosu Zgłaszających, przekazanie Nagród), obsługa reklamacji dotyczących Konkursu,
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze Zgłoszeń, utrwaleniu i publikacji głosu Zgłaszających, wyłonieniu Laureatów, ogłoszeniu Laureatów, obsłudze Zgłaszających i Laureatów, w tym przekazaniu Nagród, obsłudze reklamacji dotyczących Konkursu),

przez czas trwania Konkursu i kolejne 51 dni od daty zakończenia Konkursu.

wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Laureatów,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych obowiązków Administratora.

obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń),

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń),

przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń.

4. Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym kurierom, Poczcie Polskiej, usługodawcom, którzy wykonują na rzecz Organizatora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcom usług teleinformatycznych, a w przypadku Laureatów – ponadto podmiotom zajmującym się realizacją i wydaniem Nagrody, w tym spółce Grupa OLX Sp. z o. o..

5. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą, lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), ale niezbędne do udziału w Konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie Nagrody.

§ 7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.