REGULAMIN KONKURSU 25/25 W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU 25/25 W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE

REGULAMIN KONKURSU 25/25 W RADIU ZŁOTE PRZEBOJE

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „25/25 w Radiu Złote Przeboje” (dalej: „Konkurs”) i fundatorem nagród jest „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

3. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 12 października 2022 r. do 28 października 2022 r. w dwudziestu pięciu rundach. Każdego dnia we wskazanym okresie, podczas audycji Radia Złote Przeboje w godzinach 8:00 do 20:00 („Audycja”) odbędzie się jeden, dwa albo trzy finały rundy.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie jego rodziny oraz osoby najbliższe.

6. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: „Zgłaszający”) wysyła zgłoszenie (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.zloteprzeboje.pl zawierające:

a) wskazanie imienia i właściwego numeru telefonu Zgłaszającego;

b) odpowiedź na pytanie konkursowe: 25 lat to idealny wiek na…?

2. Słuchacz Stacji Radiowej może wysłać dowolną ilość zgłoszeń.

3. Prawo do dalszego udziału w finale rundy Konkursu na zasadach opisanych w ustępach poniżej uzyskują Zgłaszający, którzy w ocenie Komisji Konkursowej napisali najciekawszą odpowiedź na pytanie, o którym mowa w ust. 1b) powyżej oraz spełniają pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie. Zgłaszający muszą śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji.

4. Zgłaszający, który spełniają warunki wskazane w ust. 2 powyżej zostają finalistami Konkursu („Finaliści”) i biorą udział w finale danej rundy Konkursu. W każdym finale rywalizują ze sobą dwie osoby, odpowiadając na pytania zadawane na antenie Stacji Radiowej przez prowadzącego Audycję. Pytania będą jednokrotnego wyboru, będą dotyczyć wiedzy ogólnej – każde pytanie będzie zawierało liczbę 25. Każdej osobie zadawane są inne pytania. Słuchacz, który w wyznaczonym przez prowadzącego Audycję czasie odpowie prawidłowo na większą liczbę pytań uzyskuje tytuł „Laureata Rundy”.

5. Laureat Rundy wyłoniony w finale każdej z rund Konkursu nabywa prawo do Nagrody przypisanej do konkretnej rundy.

6. Laureat Rundy zostanie poinformowany o wygranej w finale rundy Konkursu przez prowadzącego Audycję z finałem rundy Konkursu.

7. Finalista, który odpowiedział na mniejszą liczbę pytań i nie wygrał rundy konkursowej zyskuje prawo do nagrody pocieszenia.

8. Finalista, którego zgłoszenie zostało wybrane do rund 1-24, niezależnie od tego czy uzyskał tytuł Laureata Rundy czy nie, nie może ponownie wziąć udziału w kolejnych rundach od 1 do 24.

9. Do rundy 25 (słownie: dwudziestej piątej) Konkursu wybierane są zgłoszenia spośród Finalistów rund 1-24 oraz tych Zgłaszających, którzy nadesłali zgłoszenia po emisji Finału 24 (słownie: dwudziestej czwartej) rundy Konkursu na antenie Stacji.

III. NAGRODY

 1. Nagrodami dla Laureatów poszczególnych rund są:
 2. Nagroda dla Laureata Rundy pierwszej – 25kg kawy o wartości 1250 PLN
 3. Nagroda dla Laureata Rundy drugiej – 25 płyt CD o wartości 1300 PLN
 4. Nagroda dla Laureata Rundy trzeciej – 25 opakowań ciastek o wartości 250 PLN
 5. Nagroda dla Laureata Rundy czwartej – 25 kubków z logo RZP o wartości 500 PLN
 6. Nagroda dla Laureata Rundy piątej – karnet na 25 godzin na siłowni o wartości 200 PLN
 7. Nagroda dla Laureata Rundy szóstej – 25 energooszczędnych żarówek o wartości 375 PLN
 8. Nagroda dla Laureata Rundy siódmej – 25 litrów soku pomarańczowego o wartości 150 PLN
 9. Nagroda dla Laureata Rundy ósmej – 25kg pomarańczy o wartości 250 PLN
 10. Nagroda dla Laureata Rundy dziewiątej – 25 książek o wartości 1000 PLN
 11. Nagroda dla Laureata Rundy dziesiątej – 25 opakowań herbaty o wartości 400 PLN
 12. Nagroda dla Laureata Rundy jedenastej – 25 biletów do kina o wartości 750 PLN
 13. Nagroda dla Laureata Rundy dwunastej – 25 litrów lodów o wartości 500 PLN
 14. Nagroda dla Laureata Rundy trzynastej – 25kg cukru o wartości 230 PLN
 15. Nagroda dla Laureata Rundy czternastej – 25 par skarpet o wartości 500 PLN
 16. Nagroda dla Laureata Rundy piętnastej – 25 pączków o wartości 150 PLN
 17. Nagroda dla Laureata Rundy szesnastej – 25 gier planszowych o wartości 1800 PLN
 18. Nagroda dla Laureata Rundy siedemnastej – 25 koszulek z logo RZP o wartości 1300 PLN
 19. Nagroda dla Laureata Rundy osiemnastej – 25 par słuchawek o wartości 1000 PLN
 20. Nagroda dla Laureata Rundy dziewiętnastej – 25 tabliczek czekolady o wartości 100 PLN
 21. Nagroda dla Laureata Rundy dwudziestej – dostęp do streamingu wybranego serwisu streamingowego wideo (np. Netflix) na 25 miesięcy o wartości 725 PLN
 22. Nagroda dla Laureata Rundy dwudziestej pierwszej – opłacenie 25 rachunków za telefon do wartości nie wyższej, niż 1300 PLN
 23. Nagroda dla Laureata Rundy dwudziestej drugiej – 25kg cukierków o wartości 500 PLN
 24. Nagroda dla Laureata Rundy dwudziestej trzeciej – voucher na 25 godzin w spa dla dwojga o wartości 1000 PLN
 25. Nagroda dla Laureata Rundy dwudziestej czwartej – równowartość 25 litrów paliwa w PLN o wartości nie wyższej niż 250 PLN
 26. Nagroda dla Laureata Rundy dwudziestej piątej (Laureat Konkursu) – 25 tysięcy złotych.
 • Nagrodą pocieszenia dla Finalistów jest kubek z logo Radia Złote Przeboje.
 • Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na inną nagrodę rzeczową.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zamiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.
 • Organizator zobowiązuje się do pobrania należnego podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032). Kwota ta zostanie wpłacona przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 • Aby otrzymać Nagrodę Laureat Rundy jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia rozmowy z prowadzącym Audycję z finałem, o której mowa w pkt. II ust. 4, przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania do wysłania nagrody rzeczowej oraz numer konta w przypadku nagród pieniężnych oraz tych, które wymagają zamiany na ekwiwalent pieniężny.
 • Aby otrzymać Nagrodę Pocieszenia Finalista jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia rozmowy z prowadzącym Audycję z finałem, o której mowa w pkt. II ust. 4, przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania do wysłania nagrody pocieszenia.
 • Nagroda pieniężna dla Laureata Konkursu i Laureatów Rund, w których taka nagroda jest przyznawana, zostanie wypłacona przelewem bankowym na wskazany przez Laureatów Rundy numer rachunku bankowego w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.
 • Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na podany adres w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.
 1. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody Głównej w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.
 1. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 6 lub ust. 7 powyżej.
 1. W przypadku, jeśli łączna wartość nagrody danego Zwycięzcy przekroczy kwotę 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), na mocy obowiązujących przepisów, Zwycięzca zobowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego z tyt. wygranych w konkursach od wartości nagrody. Wartość podatku zostanie potrącona z wartości nagrody pieniężnej i tej części nagrody Laureat nie otrzyma, w związku ze zobowiązaniem Organizatora, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Audycją, wyłaniając Finalistów oraz kolejne osoby, które zostaną Finalistami, jeśli Finalista nie odbierze telefonu, o którym mowa w pkt. II ust. 2 Regulaminu.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Zgłaszający wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a także artystycznego wykonania, o ile takie powstaną w ramach uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 5 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego o którym mowa w punkcie II ust. 2 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Zgłaszający nie odbierze połączenia – traci prawo do udziału w Konkursie.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl.