Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU „EROS RAMAZZOTTI WORLD TOUR PREMIERE Z RADIEM ZŁOTE PRZEBOJE”

REGULAMIN KONKURSU „EROS RAMAZZOTTI WORLD TOUR PREMIERE Z RADIEM ZŁOTE PRZEBOJE”

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „EROS RAMAZZOTTI WORLD TOUR PREMIERE Z RADIEM ZŁOTE PRZEBOJE” (dalej: „Konkurs”) jest :

GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych,

zwana w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest „UNIVERSAL MUSIC POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-718), przy ul. Czerniakowskiej 87A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, pod numerem KRS 0000074457, REGON 010638723, NIP 5261002259, o kapitale zakładowym 100.000,00 PLN

 („Fundator”).

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 5 września 2022 r. do 9 września 2022 r. w pięciu rundach (z czego runda piąta będzie finałem Konkursu). Każdego dnia we wskazanym okresie, podczas audycji pt. „Dobre Popołudnie” oraz „Piątek jak Marzenie”  trwających od godz. 14:00 do 18:00 („Audycja”) odbędzie się jeden finał rundy, a w piątek (piątego dnia) odbędzie się finał Konkursu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zadzwonić na numer podany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej. Dwie pierwsze osoby, które uzyskają połączenie zostają Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik konkursu”) i po uzyskaniu połączenia zyskują prawo do wzięcia udziału w Konkursie na antenie Stacji Radiowej podczas wejścia antenowego. Prowadzący zadaje Uczestnikom konkursu pierwszą serię pytań. Obaj Uczestnicy Konkursu muszą usłyszeć taką samą liczbę pytań. Jeśli w pierwszej serii jeden z Uczestników Konkursu odpowie poprawnie na większą liczbę pytań, zostaje „Laureatem Rundy”. Jeśli w pierwszej serii pytań obaj Uczestnicy Konkursu odpowiedzą poprawnie na taką samą liczbę pytań, Prowadzący rozpoczyna kolejną serię pytań aż do wyłonienia Laureata Rundy w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym. Wszystkie pytania zadawane w Konkursie będą dotyczyć życia i twórczości Erosa Ramazzottiego.

2. Laureat Rundy zyskuje prawo do dalszego udziału w Konkursie na zasadach opisanych w ustępach poniżej. Laureat Rundy przechodzi do kolejnej rundy Konkursu odbywającego się w następny dzień, w którym rywalizuje z kolejnym Uczestnikiem Konkursu. Laureaci Rundy oraz Uczestnicy Konkursu muszą śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji.

3. Laureat Rundy wyłoniony w finale pierwszej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w drugiej rundzie Konkursu.

4. W drugiej rundzie Konkursu bierze udział Słuchacz (Laureat Rundy pierwszej), o którym mowa w ustępie poprzedzającym oraz nowy Słuchacz, który dodzwoni się na numer podany przez Prowadzącego jako pierwszy podczas trwania drugiej rundy.

5. Laureat Rundy wyłoniony w finale drugiej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w trzeciej rundzie Konkursu.

6. W trzeciej rundzie Konkursu bierze udział Słuchacz, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oraz nowy, który dodzwoni się na numer podany przez Prowadzącego jako pierwszy podczas trwania trzeciej rundy.

8. Laureat Rundy wyłoniony w finale trzeciej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w czwartej rundzie Konkursu.

9. W czwartej rundzie Konkursu bierze udział Słuchacz, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oraz nowy, który dodzwoni się na numer podany przez Prowadzącego jako pierwszy podczas trwania czwartej rundy.

10. Laureat Rundy wyłoniony w finale czwartej rundy Konkursu uzyskuje prawo uczestniczenia w piątej rundzie Konkursu – finale Konkursu.

11. W finale Konkursu bierze udział Słuchacz, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oraz nowy, który dodzwoni się na numer podany przez Prowadzącego jako pierwszy podczas trwania piątej rundy.

12. Laureat Rundy wyłoniony w finale piątej rundy Konkursu (finale Konkursu) uzyskuje tytuł Laureata Konkursu i prawo do Nagrody. Laureaci Rundy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej zyskują prawo do nagrody pocieszenia.

13. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w finale Konkursu przez prowadzącego Audycję z finałem Konkursu.

14. Jeżeli nie będzie możliwe połączenie telefoniczne z Laureatem Rundy w kolejnym dniu Konkursu, zastosowanie znajdzie zasada opisana w ust. 1 niniejszego pkt II.

III. NAGRODY

1. Nagrodą dla Laureata Konkursu jest voucher o wartości 6.150 zł. upoważniający do odbioru od Fundatora biletu na koncert Erosa Ramazzottiego, który odbędzie się 15 września 2022 r. w Sewilli w Hiszpanii wraz z zapewnieniem kosztów przelotów i noclegu. Dodatkowo w skład Nagrody wchodzi wartość podatku od nagrody, która to kwota nie będzie wypłacona Laureatowi Konkursu, zgodnie z ust. 3 poniżej. . Koszty ubezpieczenia oraz organizacji czasu wolnego Laureat Konkursu ponosi we własnym zakresie. Nagrodą pocieszenia dla Laureatów Rundy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej jest płyta CD Erosa Ramazzottiego ufundowana przez Fundatora Nagród.

2. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na inną nagrodę rzeczową. Nie ma także możliwości zmiany terminu pobytu na życzenie Laureata Konkursu. W przypadku braku możliwości wyjazdu do Hiszpanii ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii, takie jak: zakaz opuszczania kraju, brak możliwości dojazdu ze względu na zamknięte granice w krajach transferowych, konieczność odbycia kwarantanny w miejscu docelowym (Hiszpania) zmiana terminu wyjazdu/apartamentu będzie procedowana indywidualnie pomiędzy Laureatem Konkursu i Fundatorem Nagrody.

3. Fundator Nagrody zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku od nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032). Kwota ta zostanie wpłacona przez Fundatora Nagrody na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

4. Aby otrzymać Nagrodę Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia rozmowy z prowadzącym Audycję z finałem, o której mowa w pkt. II ust. 13, przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl swoje dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail, na które zostanie wystawiony i przesłany voucher upoważniający do odbioru Nagrody.

5. Aby otrzymać nagrodę pocieszenia, uprawniony jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia danego finału przesłać na adres e-mail: kontakt@zloteprzeboje.pl dane Laureata: imię i nazwisko oraz adres pocztowy, na jaki ma być przesłana nagroda pocieszenia. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na wskazany adres pocztowy w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane powyżej.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem nagród.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a także artystycznego wykonania, o ile takie powstaną w ramach uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Korzystanie z  wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnika żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

3. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści artystycznego wykonania w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego o którym mowa w punkcie II ust. 2 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Uczestnik nie odbierze połączenia – traci prawo do udziału w Konkursie.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.zloteprzeboje.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.