Regulamin konkursu "Majowe grillowanie z MARK'S" » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > Regulamin konkursu „Majowe grillowanie z MARK’S”

Regulamin konkursu „Majowe grillowanie z MARK’S”

REGULAMIN KONKURSU „Majowe grillowanie z MARK’S” I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu „Majowe grillowanie z MARK’S” zwanego dalej „Konkursem”, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, […]

REGULAMIN KONKURSU „Majowe grillowanie z MARK’S”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Majowe grillowanie z MARK’S” zwanego dalej „Konkursem”, jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: „DM”),

oraz

GRUPA RADIOWA AGORY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) „Organizatorami”.

2. Konkurs emitowany będzie w blokach reklamowych na antenie stacji radiowych Złote Przeboje Kolor 90,4 FM,  Złote Przeboje O`le 92,8 FM, Złote Przeboje 91,8 FM zwanymi dalej „Stacją Radiową”.

3. Sponsorem Konkursu jest: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MARK’S SP. Z O.O. MARKO WALICHNOWYz siedzibą w Sokolnikach (98-420), Prusak 23, NIP: 9970095052, zwana dalej „Sponsorem”.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Sponsora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 15.05.2023 r. do dnia 19.05.2023 r.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 15.05.2023 r. od godz. 9.00 do 19.05.2023 r. do godz. 23.59 wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej list (dalej „List”) na adres: marks@konkurs.fm wraz z odpowiedzią i uzasadnieniem na podane zadanie na antenie Stacji Radiowej, zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu: Jaki jest Twój sposób na udanego grilla?

2. Za czas dotarcia Listu do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

3. Uczestnik może wysłać tylko jeden List.

4. Listy, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

III. NAGRODY

1. Nagrodą dla Laureata Konkursu jest zestaw produktów firmy MARK’S o wartości 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych brutto (dalej: „Nagroda”).

2. W Konkursie zostanie rozdanych 5 Nagród.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Na antenie Stacji Radiowej zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.

2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska pięciu Uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, wysłali najciekawszy List.

3. W celu wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisję Konkursową, w składzie:

a) Adam Grązka,

b) Karolina Posytek,

c) Jolanta Samol.

4. Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu Nagród według swobodnej oceny nadesłanych Listów.

5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

7. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako „Laureat Konkursu”, zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody drogą mailową przez przedstawiciela Komisji Konkursowej, na adres e-mail, z którego przysłany został List. Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Laureaci Konkursu otrzymają kod, który upoważnia do jej odbioru.

8. Odbiór Nagrody będzie możliwy od dnia 25.05.2023 do dnia 08.06.2023 w wybranym sklepie firmowym MARK’S w godzinach otwarcia sklepu, za okazaniem kodu, o którym mowa w ust. 7 powyżej. Pełna lista sklepów dostępna jest pod adresem: http://www.marks.biz.pl/sklepy-firmowe/.

9. Nagrody do czasu ich wydania Laureatom Konkursu stanowią własność Sponsora.

10. Wskutek nieodebrania Nagrody do dnia 08.06.2023 do godziny zamknięcia sklepu Laureaci Konkursu tracą prawo do odebrania i realizacji Nagrody.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”),  w kilku lub wszystkich poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

CELEPODSTAWA PRAWNAOKRES PRZECHOWYWANIA
przeprowadzenie Konkursu (obsługa zgłoszeń, obsługa Laureatów Konkursu i Uczestników, wyłonienie Laureatów Konkursu, przekazanie Nagrody), obsługa reklamacji dotyczących Konkursuart. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze zgłoszeń konkursowych, wyłonieniu Laureatów Konkursu, obsłudze Laureatów Konkursu i Uczestników, w tym wydaniu / dostarczeniu Nagród, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu)przez czas trwania Konkursu i kolejne 42 dni od daty zakończenia Konkursu
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Konkursuart. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)  przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych  obowiązków Administratora
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń)art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń)przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i do przeniesienia danych.

6. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy:

gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazł się Uczestnik,

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli List nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.

4. Uczestnik Konkursu udziela upoważnienia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w terminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatorów lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail, z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *