REGULAMIN KONKURSU „Mundial na 5-tkę z Radiem Złote Przeboje” » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU „Mundial na 5-tkę z Radiem Złote Przeboje”

REGULAMIN KONKURSU „Mundial na 5-tkę z Radiem Złote Przeboje”

(dalej jako: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Mundial na 5-tkę z Radiem Złote Przeboje” (dalej jako: „konkurs”) jest „Grupa Radiowa Agory” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł, nadawca programów radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r. w godzinach 9:00-17:00 lub do odwołania przez Prowadzącego, na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwanych dalej „Stacją Radiową” lub łącznie „Stacjami Radiowymi”.

3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie (dalej: „Uczestnik”).

7. O rozpoczęciu konkursu poinformuje prowadzący konkurs na antenie Stacji Radiowej, zwany dalej „Prowadzącym”, ogłaszając jednocześnie zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie konkursowe”) oraz nagrodę główną.

8. Zadanie konkursowe polega na rozpoznaniu i prawidłowym wskazaniu tytułów wszystkich pięciu piosenek, zapowiedzianych przez Prowadzącego jako piosenki konkursowe i wyemitowanych na antenie Stacji Radiowej podczas trwania konkursu. Linia telefoniczna konkursu – numer telefonu 22 4444 000 – zostaje otwarta wraz z rozpoczęciem emisji na antenie Stacji Radiowej piątej piosenki.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik konkursu musi zadzwonić numer telefonu 22 4444 000 i po uzyskaniu połączenia podać odpowiedź na zadanie konkursowe.

2. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje tylko i wyłącznie Uczestnik, który jako pierwszy w konkursie udzieli poprawnej odpowiedzi na zadanie konkursowe po uzyskaniu połączenia telefonicznego z Prowadzącym (dalej: „Zwycięzca”).

3. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez Prowadzącego. Ocena Prowadzącego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 3. Nagroda

1. Nagrodą główną dla Zwycięzcy jest kwota pieniężna w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł), dalej jako „Nagroda główna”.

2. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody głównej w trakcie połączenia telefonicznego z Prowadzącym.

3. W celu wypłacenia Nagrody głównej, Zwycięzca jest zobowiązany w terminie nie później niż  3 (słownie: trzy) dni roboczych od dnia rozmowy, przesłać na adres e-mail: laureat@zloteprzeboje.pl następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, na jaki ma być wypłacona Nagroda główna.

4. W przypadku odmowy przekazania lub nie przekazania informacji, w sposób i w terminie, określonych w pkt. 3., prawo Zwycięzcy do Nagrody głównej wygasa.

§ 4. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

1. Uczestnik wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Stacji Radiowej i Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia głosu i z artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej.

3. Korzystanie z utrwalenia głosu i/lub artystycznego wykonania Uczestnika konkursu w zakresie określonym w niniejszym punkcie Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnika żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursów jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany Uczestnik brał udział, w tym przekazaniu Nagrody głównej,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem Nagrody głównej, np. właściwemu bankowi.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu iw zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt. 3 powyżej z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie Nagrody głównej.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające Uczestnikom wzięcie udziału w konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników konkursu.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika konkursu.

3.Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek Uczestnikiem konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody głównej, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zloteprzeboje.pl.