REGULAMIN KONKURSU „Twoje 25 minut!” » Złote Przeboje - radio, muzyka, wiadomości, quizy
Strona Główna > REGULAMIN KONKURSU „Twoje 25 minut!”

REGULAMIN KONKURSU „Twoje 25 minut!”

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Twoje 25 minut!”(dalej: „Konkurs”) jest:

GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, nadawca stacji radiowych posiadających w nawie wspólny człon „Złote Przeboje”, zwana w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Nagrody w Konkursie fundowane są przez Organizatora.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest z wykorzystaniem aplikacji TikTok.

4. Konkurs będzie realizowany od dnia 14 listopada 2022 r. do dnia 9 grudnia 2022 r.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik publikuje na swoim koncie w aplikacji TikTok video z oznaczeniem w treści hashtagu „#radiozłoteprzeboje”, w którym solowo wykonuje cover wybranej piosenki lub swoją autorską piosenkę, która kojarzy się Uczestnikowi z ważną zmianą w jego życiu (dalej: Video). Tę zmianę należy opisać w treści towarzyszącej publikowanemu Video lub w samym Video. Następnie uczestnik wysyła przez formatkę na stronie zloteprzeboje.pl zgłoszenie zawierające: link do Video z aplikacji TikTok, imię i nazwisko, pseudonim, adres e-mail, numer telefonu (dalej: Zgłoszenie).

2. W Konkursie biorą udział kompletne i zgodne z niniejszym Regulaminem Zgłoszenia, wysłane od dnia 14 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

3. Organizator poinformuje o wyborze Komisji Konkursowej na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w aplikacji Tik Tok w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

III. NAGRODY

1. Nagroda Główna: 5 (słownie: pięć) nagród pieniężnych o wartości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) pomniejszonych o należny podatek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128), przekazane przelewem bankowym na wskazany przez Laureata Konkursu numer rachunku bankowego, zwane dalej „Nagrodą Główną”.

2. Nagroda Pocieszenia: 10 (słownie: dziesięć) nagród rzeczowych w postaci oficjalnej koszulki Radia Złote Przeboje przekazane przesyłką pocztową lub kurierską na wskazany przez Finalistę Konkursu adres korespondencyjny, zwane dalej „Nagrodą Pocieszenia”.

3. Aby otrzymać Nagrodę Główną lub Nagrodę Pocieszenia, Laureaci Konkursu i Finaliści Konkursu są zobowiązani do udostępnienia Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody Głównej (e-mail, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego) lub Nagrody Pocieszenia (e-mail, adres korespondencyjny) w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r. na adres e-mail: konkurs@zloteprzeboje.pl. W przypadku nie przekazania danych w terminie, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym, prawo do otrzymania nagrody wygasa.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanową pracownicy Organizatora oraz goście zaproszeni przez Organizatora do Komisji Konkursowej.

2. Komisja Konkursowa wybierze 5 (słownie: pięć) Uczestników będących autorami najciekawszych zgłoszeń, którym przyzna tytuł Laureata Konkursu i Nagrodę Główną oraz 10 (słownie: dziesięć) Uczestników będących autorami zgłoszeń, którym przyzna tytuł Finalisty Konkursu i Nagrodę Pocieszenia.

3. Wybór Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody Głównej lub Nagrody Pocieszenia,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody Głównej lub Nagrody Pocieszenia.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres: iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody Głównej lub Nagrody Pocieszenia.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Uczestnik wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a) posiada prawa do Zgłoszenia, Video, artystycznych wykonań i wideogramu zawartych w Zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do korzystania z nich na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem, w tym do publikacji na stronie internetowej Organizatora lub w mediach społecznościowych Organizatora;

b) uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych w Video zawartym w Zgłoszeniu na wykorzystanie ich wizerunków oraz artystycznych wykonań w Zgłoszeniu i w Konkursie oraz na rozpowszechnianie ich wizerunków oraz artystycznych wykonań w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, w tym na publikację na stronie internetowej Organizatora lub w mediach społecznościowych Organizatora;

c) korzystanie ze Zgłoszenia, Video, wideogramu, wizerunków oraz artystycznych wykonań zawartych w Zgłoszeniu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie nie naruszy praw ani dóbr osób trzecich oraz nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnika ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu;

d) poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń dotyczących Zgłoszeń, w szczególności osób uwiecznionych w Video zawartych w Zgłoszeniu, w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

e) przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autorów i wykonawców, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2. Uczestnik wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na:

a) nagranie jego głosu i artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz na ich eksploatację na antenie stacji radiowej Organizatora, w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

b) publikację Zgłoszenia, swojego wizerunku uwiecznionego w Zgłoszeniu oraz pozyskanie i przekazanie Organizatorowi zgody innych osób uwiecznionych w Zgłoszeniu na publikację wizerunków na stronie internetowej Organizatora lub w mediach społecznościowych Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego;

c) wykorzystanie artystycznych wykonań i wideogramów zawartych w Zgłoszeniu na stronie internetowej Organizatora lub w mediach społecznościowych Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Uczestnik, z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami,

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

4. Na prośbę Organizatora Uczestnik przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające prawdziwość deklaracji złożonych w Regulaminie.

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia i artystycznych wykonań Uczestnika w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w stacji radiowej Organizatora lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody Głównej lub Nagrody Pocieszenia, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie stacji radiowej Organizatora i na stronie internetowej zloteprzeboje.pl.